މަ ދުނިޔެއިން ފަނާ ވާނޭ

ރާގު: މެ ދުނިޔާ ބުލާދޫންގާ

މަ ދުނިޔެއިން ފަނާވާނޭ ކައިރިން ދާހިނދުގާ ތި ދުޝްމިން ކަމައިގެން ނުދާށޭ ބުނީމޭ މަ ނިމިގެން ހިނގައިދާނޭ ކައިރިން ދާހިނދުގާ މަ ދުނިޔެއިން ފަނާވާނޭ ކައިރިން ދާހިނދުގާ ކުރާރީތި ވަޢުދާއި އަޙުދާ އުވާލާ ސަބަބަކީ ކޮބައިބާއޭ ކައިރިން ދާހިނދުގާ ވަނީ ލޮލުގާ ތިޔަ ތަސްވީރު ވަނީ ހިތުގާ ތިޔަ ތެޅުމޭ ފުރި އުތުރޭ ޖަޒުބާތޭ ވެރި ކުރަނީ ތިޔަ ފަރިކަން ވިންދާއި ހިތުގާ އަރާމާ ވިންދާއި ހިތުގާ އަރާމާ މަ ދެކެދެކެ ނުހުންނާނަން ކައިރިން ދާހިނދުގާ ކުރާރީތި ވަޢުދާއި އަޙުދާ އުވާލާ ސަބަބަކީ ކޮބައިބާއޭ ކައިރިން ދާހިނދުގާ މަ ދުނިޔެއިން ފަނާވާނޭ...... ވެވިދާނޭހެ އަހަންނަށް ވެފައޭމީ ދީވާނާ އެނގިދާހެން މިޙަޔާތާ ނުދެންހޭ ތިޔަ ފަސާނާ ނޫނޭ ބުނާނަންހެ މިކަމަށް ނޫނޭ ބުނާނަންހެ މިކަމަށް މަ ދެކެދެކެ ނުހުންނާނަން ކައިރިން ދާހިނދުގާ ތި ދުޝްމިން ކަމައިގެން ނުދާށޭ ބުނީމޭ މަ ނިމިގެން ހިނގައިދާނޭ ކައިރިން ދާހިނދުގާ މަ ދުނިޔެއިން ފަނާވާނޭ ކައިރިން ދާހިނދުގާ ކުރާރީތި ވަޢުދާއި އަޙުދާ އުވާލާ ސަބަބަކީ ކޮބައިބާއޭ ކައިރިން ދާހިނދުގާ މަ ދުނިޔެއިން ފަނާވާނޭ ކައިރިން ދާހިނދުގާ ކައިރިން ދާހިނދުގާ ކައިރިން ދާހިނދުގާ ކައިރިން ދާހިނދުގާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.