އާރާގު ރީތިހާ އިއްވައިދޭ އާރާގު ރީތިހާ އިއްވައިދޭ އެކި ބަސްތީގާ އެކި ސޫރައިގާ އަޟްޙާ މީ އައި ޢީދޭ ތަރުޙީބުގައި އުފާގެނުވައިދޭ ތަރުޙީބުގައި އުފާގެނުވައިދޭ ހުނުމާ މަޖާދޭ ތުހުފާ ހޯދާ އަޟްޙާ މީ އައި ޢީދޭ އާރާގު ރީތިހާ އިއްވައިދޭ އާނޫރޭ ދިއްލާ އުދަރެހުގާ މިރަން ކުރީ ޝުކުރުގެ މާ ގުލްޒާރުންނޭމީ ބިނދެލާ ވެދުން ކުރީ ބިނދެލާ ވެދުން ކުރީ ވެވިދާ ސަލާމުގާ ޤައުމިއްޔާ ވެވިދާ ސަލާމުގާ ޤައުމިއްޔާ ގެނުވީ ޝުޢޫރޭ އެކި އިލްހާމޭ އަޟްޙާ މީ އައި ޢީދޭ އާރާގު ރީތިހާ އިއްވައިދޭ އާއާއާ.... އުދުހޭ ރޯޅިވަޔާ ރޫޙީ މިތަހުނިޔާ ގެންދޭ ދިވެހިންގެ މާތް ރަސްމު ދިރުވައިދީ އާމަރްޙަބާ އޭ ކީ އާ މަރްޙަބާ އޭ ކީ ލޯތްބާ ސަލާމް މީ ފޮނުވައިދޭ ލޯތްބާ ސަލާމް މީ ފޮނުވައިދޭ އަދުގެންދާށޭ މި އުފާދޭށޭ އަޟްޙާ މީ އައި ޢީދޭ އާރާގު ރީތިހާ އިއްވައިދޭ އާރާގު ރީތިހާ އިއްވައިދޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.