އާދަކޮށް މިމަގުން ކުރިކަނޑަންޏާ ހާލު ކިހިނެތްތޯ އެހިދާނޭ މާގިނައިން ތިޔަހެން ފެނިއުޅެންޏާ ނަން އަހާލަންވެސް ޖެހިދާނޭ ދުރުދުރުން ތިޔަހެން ލޯމަރަންޏާ ބަސްބަހުން ޙަމަލާ ދީ ހަދަންޏާ ނަންބުނަން ޖެހިލުންވެ ފިލަންޏާ ފޯނު ނަންބަރުވެސް ބެލިދާނޭ ފާޑަކަށް ތިޔަހެން ހީއުޅެންޏާ ގޮތްގޮތަށް ނަޒަރުން މެސެޖުދެންޏާ ހިތްމަގޭ ކިޔަމަން ނުވެނިގެންގޮސް ލޯބި ފަހަރެއްގާ ވެވިދާނޭ ހިތްއުފާވާ ޖަވާބެއް ނުދެންޏާ އާއެކޭ ނުބުނެ މާ ލަސްކުރަންޏާ އިންތިޒާރުގެ ވަގުތު ދިގުކުރަންޏާ ފޫހު ފަހަރެއްގާ ވެވިދާނޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.