އާދޭ އާދޭ މިއަދު ދާން އުޅޭތަން ވާނޭ ބުނަން ފިދާވެސް ވާހާ ވެޔޭ ހިތްމަގޭ ޔާރާ ތިޔަހެން ހަނދާން ލޯބީގާ ހުރީ އިންތިޒާރުގާ މާކުރިން ތެދޭ ވާނުވާ އެނގޭ ވާނެގޮތް އެނގޭ އުންމީދު އާ މިކޮއްލީ އާދޭ އާދޭ މިއަދު ދާން އުޅޭތަން ވާނޭ ބުނަން ފިދާވެސް ވާހާ ވެޔޭ ހިތްމަގޭ ޔާރާ ތިޔަހެން ހަނދާން ލޯބިންނޭ ހުރީ ގެންދަވާ މަގޭ މާކުރީ ވާތީ ގާތުގާ ތެދޭ ވާނެގޮތް ކިޔާ ދިންހާ އަރާމު ނެތްހޭ އާދޭ އާދޭ މިއަދު ދާން އުޅޭތަން ވާނޭ ބުނަން ފިދާވެސް ވާހާ ވެޔޭ ހިތްމަގޭ ޔާރާ ތިޔަހެން ހަނދާން ހިތިގެން ހުރީ ލޯތްބަށޭ މިތާ ގާތުގާ ވާތީ ނިންދަވާނުންތޯ ދާނުގާ މިރޭ އިތުބާރުގާ މިބުނެލީ ލޯބީގާމަގޭ ވާނަމޭ ފިދާ މީ ތެދޭ ޔަޤީން ގޯހަކީ ހެދޭ އެއްޗަށް ވެދޭ އަބަދަކުނުވޭ މިބުނެލީ އާދޭ އާދޭ މިއަދު ދާން އުޅޭތަން ވާނޭ ބުނަން ފިދާވެސް ވާހާ ވެޔޭ ހިތްމަގޭ ޔާރާ ތިޔަހެން ހަނދާން

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.