އާވެދާ އާވެދާ

ރާގު: އާބިޖާ އާބިޖާ

އާވެދާ އާވެދާ ވޭނެކޭ އާހުގާ ލޯފުރޭ ކަރުނަޔާ އެކުވެދާ ޙާލުގާ ޔާރާ އާދޭ ޔާރާ ބީހުން އިޝްޤީއޭ ރޮއްވާލާތީ ވޭނާ ހޫނާ ލޭގާ އާލާ މިވަނީ ހީލާފާ ދާތީ ދީފާ ރުހުން ވީތީ ހަދާން ނުވޭހޭ ވިލޯބިން ހިތާ ލޯފުރޭ ކަރުނަޔާ އެކުވެދާ ޙާލުގާ އާވެދާ އާވެދާ ވޭނެކޭ އާހުގާ ވާނޭ ރޭތައް ބާކީ ތިޔަހެން މިހިތާމޭ އެއްލާލީމާ ޖާނާ ޖާނާހިތާ އޭގާ ލޯބިން ޝާމިލް ވީމާ މީހޭލިބޭ އަނިޔާ ބޭކާރުވެ ގެއްލޭ ދޭލޯބިން ހިތާ ލޯފުރޭ ކަރުނަޔާ އެކުވެދާ ޙާލުގާ އާވެދާ އާވެދާ ވޭނެކޭ އާހުގާ އާވެދާ އާވެދާ ވޭނެކޭ އާހުގާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.