އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ ހިތް މި ލޯބި ވެޔޭ ލޯބި ވެޔޭ ގާތުގާ ވާތީ އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ ވަނީއޭ އުދުހޭ ހިތް މިދުނިޔެ ތެރޭގާ ޖެހިއްޖެ ފަރި މިތުރާގެ ޖާދޫ ނިކަން ކުރާ މީ ހަދިޔާއޭ ދިމާވީމާ ލޮލާލޯ ކަލާޔަށް ހިތް ހަވާލޭ ފަހެ ގެންދާށޭ ބުނަން ޖާނު ދާވަރު ވެޔޭ ހަނދާން ވާތީ އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ އައީމާ ރީތި މައިނާ ނުވާނެހޭ ދިވާނާ ވަނީއޭ މަސްތާނާ ހަމަ ގައިމު ތެދޭ މިހިތުގެ މަލޭތީ ތި މަލުގެ ވަހޭ މީ އަރާމޭ ފޮނި ތިޔައީ ފުރާނަ އެދޭ އައީމާ ރީތި މައިނާ ނުވާނެހޭ ދިވާނާ ވަނީއޭ މަސްތާނާ ހަމަ ގައިމު ތެދޭ މިހިތުގެ މަލޭތީ ތި މަލުގެ ވަހޭ މީ އަރާމޭ ފޮނި ތިޔައީ ފުރާނަ އެދޭ ހިއްސުތައް ހޭލައޭ އުފާދޭތީ އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ ހިތް މި ލޯބި ވެޔޭ ލޯބި ވެޔޭ ގާތުގާ ވާތީ އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.