އަބަދު ސާފު ނޫރޭ ވި އަލި ދޭހުގާ އޭ

ރާގު: ވޮ ޖަބް ޔާދް އާއޭ ބޮހޮތް ޔާދް އާއޭ

އަބަދު ސާފު ނޫރޭ ވިއަލި ދޭހުގާ އޭ ނިވާލަން އަނގައިން އޭ ފުމޭކަށް ނުވާނޭ އިލާހީ މި ޝޯލާ ދަނީ ކުރިއަރާއޭ އަބަދު ސާފު ނޫރޭ... ވާދަވެރި ކަންމަތީ ކިބުރުގާހޭ ވަނީ އާދަތައް އިހުގެ ވީ އަދު ޚަރާބުވެދަނީ ތިމާމެންގެ ދީނާ ގޮތެއް ނުމެ ހިނގާނޭ އަބޫޖަހުލު އާ އަދި އަބޫ ލަހަބުނޭއޭ އަބަދު ސާފު ނޫރޭ... ރުޅިއަރައިގެން މިތާ ވާށެ ކުދިކުދި މުޅިން ކުޅިބަލާކަށް ނެތޭ ވަގުތު ތަނަވަސް ވެގެން ނިމޭންދެން މިޢާލަމް ގުޑައިގެން ނުދާނޭ ހިދާޔަތުގެ ބިންގާ ވަނީ ހަރުވެފާއޭ އަބަދު ސާފު ނޫރޭ... ހެޔޮ ސަޢާދަތު އެދެންޏާ ރުހޭށޭ އަހާ މާތް މުޙައްމަދު ނަބިއްޔާގެ ބަސްފުޅު އަހާ އެދޭނަމަ އެޖަންނަތު އެދޭނަމަ ޖަޙީމޭ ކުރަންވީ ޚިޔާރޭ ވަނީ އަތްމަތީއޭ އަބަދު ސާފު ނޫރޭ...

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.