އަހަރެން މިވާ ލޯތްބާ ވަކިނުވޭ ފަހަތުން ދެވޭހާ ވޭސް ލޯބިވޭ މަކަރޭ ނުހަދާ ލޯބިވޭ… އަހަރެން މިވާ ލޯތްބާ ވަކިނުވޭ އޭ ޔާރާ އަނިޔާ މަށަށް ނުދޭށޭ މޭ ގާވީ ހުވަޔޭ ކަލާގެ ވިންދޭ ރޮއްވާނުލާ، ރޮއްވާ ނުލާ ބުނާށޭ އޮޅުވާ ނުލާ، އޮޅުވާ ނުލާ ބުނާށޭ ވަކިވާންވީ ކީންހޭ… އަހަރެން މިވާ ލޯތްބާ ވަކިނުވޭ އާ ދޭސް ކޮށް ހިތުގާ ލަކުނު ލަނީޔޭ އާ ވާރާ ވާތީ ކިޔާ ދެވޭނޭ މާޔޫސް ވަނީ، މާޔޫސް ވަނީ އަޅާއޭ އާދޭސް ކުރީ، އާދޭސް ކުރީ އަޅާއޭ ވާލޯބިން ބުނަމޭ… އަހަރެން މިވާ ލޯތްބާ ވަކިނުވޭ ބޭޒާރެ ދުނިޔޭން މިވީ އެގޭހޭ ބޭކާރޭ އުމުރައް ތިލޯބި ވެވުނީ ލޭގާ ވަނީ، ލޭގާ ވަނީ ކަލާއޭ މޭގާ ވަނީ، މޭގާ ވަނީ ކަލާއޭ ވޭނުން ވީ ނިމުމޭ… އަހަރެން މިވާ ލޯތްބާ ވަކިނުވޭ ފަހަތުން ދެވޭހާ ވޭސް ލޯބިވޭ މަކަރޭ ނުހަދާ ލޯބިވޭ…. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބާ ވަކިނުވޭ…

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.