އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި ޤަދަރެއް ނުކުރިޔަސް ލޯބިވޭ މަދަދަށް އެދޭހާ ވަރުވެޔޭ އަގަކަށްވިޔަސް ހަމަ ބޭނުމޭ މިފުރާނަ ދިރިހުރިހާ ހިނދަކު ފިރުކިފަވިޔަސް ބަލަމޭ ޚަބަރު ހިތުގާ ފޮޅޭ ތިޔަ މަލުގެ ވަސް ނިދިފައި އޮތަސް ހިތުގާ ވެޔޭ މިތުރާގެ އެކިއެކި ޚިޔާލުގާ މިކުރާ ހަނދާން ފޮހެވޭނެހޭ ތެމިގެން މިދާ ކަރުނައިގަވެސް ގެނބިގެން ފެނޭތޯ ހޯދަމޭ ބެހިގެން ތި ލޯބީގާ އޮޔާ ދެވުނަސް ތިނޫން އުފަލެއް ނެތޭ ފެނިގެން ކުރާ އަސަރުން މިތާ މެރެނީ ދެލޯ ރޮއެރޮއެ ހިތޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.