އުފަލުގަ ބައިވެރިވެލަމާ ބަލަ ނުތިބެ ބަލަން ތިޔަހެން މަޖަލުގަ ދުވަހުގެ ކުޅިވަރު މިއަދުގެ އުޅެބަލަ އަޅެ ކުޅެލަން އުފަލުގަ ބައިވެރިވެލަމާ ބަލަ ނުތިބެ ބަލަން ތިޔަހެން މަޖަލުގަ ދުވަހުގެ ކުޅިވަރު މިއަދުގެ އުޅެބަލަ އަޅެ ކުޅެލަން ބަދަލުގަ ޢީދުގެ ޙަމްދާ ޝުކުރުގެ ކަލިމަ ދުލުންތިބެ ކިޔަމާ ހިނގާ الحمد لله ޢީދޭ ޢީދޭ ޢީދޭ އައީ 2x الحمد لله ޢީދޭ ޢީދޭ ޢީދޭ މިއީ صلوا على نبي المصطفى މަގުބޮޑު އެއްކޮށް ކުދިބޮޑު އެންމެން ހިނގަމުން އެބަ ގެންދޭ އަތުލަފި ކޮށްގެން ކިހިލި ޖަހައިގެންނާ ތިބިގެން އެބަދޭ މަގުބޮޑު އެއްކޮށް ކުދިބޮޑު އެންމެން ހިނގަމުން އެބަ ގެންދޭ އަތުލަފި ކޮށްގެން ކިހިލި ޖަހައިގެންނާ ތިބިގެން އެބަދޭ ސަފުތައް އެބަފުރެ ފިޔަވަޅު ހަރުކުރެ ނުލިބެ ތިހެން ހުރެ ދާން ދާން ނަމާދަށް ހިނގާ الحمد لله ޢީދޭ ޢީދޭ ޢީދޭ އައީ 2x الحمد لله ޢީދޭ ޢީދޭ ޢީދޭ މިއީ صلوا على نبي المصطفى ނަލަނަލަ ފޭރާން ފެހިކުލަ ހުދު އެކި ކުލަކުލަ ލައި އެބަދޭ ބަލަބަލަ ކޮއެފުޅު ދީބަލަ ފުޅި މަގެ ހެދުމުގަ އުނގުޅާލަން ނަލަނަލަ ފޭރާން ފެހިކުލަ ހުދު އެކި ކުލަކުލަ ލައި އެބަދޭ ބަލަބަލަ ކޮއެފުޅު ދީބަލަ ފުޅި މަގެ ހެދުމުގަ އުނގުޅާލަން ފެތުރިފަ އަތަރުގެ އުތުރިފަ ވަސްތައް އަސްތާ މުޅި މަގުގައި الحمد لله ޢީދޭ ޢީދޭ ޢީދޭ އައީ 2x الحمد لله ޢީދޭ ޢީދޭ ޢީދޭ މިއީ صلوا على نبي المصطفى ތަށިބަރިތައް ދޭ ބަރިބަރިއަށް އެކިރިހަ އެކިރަހަރަހަ ލައި ތަށިމަތި ފުރިފައި ބޮނޑިބަތްފޮނި ކުޅި ކުޅިމަސް ކުޅިމެ އެހާ ތަށިބަރިތައް ދޭ ބަރިބަރިއަށް އެކިރިހަ އެކިރަހަރަހަ ލައި ތަށިމަތި ފުރިފައި ބޮނޑިބަތް ފޮނި ކުޅި ކުޅިމަސް ކުޅިމެ އެހާ ތަށިތަށް ހުސްކޮށްލީ ބަނޑުބޮޑުކޮށް ކާލި ކާލީނުން الحمد لله ޢީދޭ ޢީދޭ ޢީދޭ އައީ 2x الحمد لله ޢީދޭ ޢީދޭ ޢީދޭ މިއީ صلوا على نبي المصطفى الحمد لله ޢީދޭ ޢީދޭ ޢީދޭ މިއީ 3x صلوا على نبي المصطفى ޢީދޭ ޢީދޭ ޢީދޭ މިއީ الحمد لله ޢީދޭ ޢީދޭ ޢީދޭ މިއީ 2x

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.