އަލިފުތާ އަބަދު މަސްދޯނި އެހެލާފަ ހުއްޓަސް ނެތޭ ވާކަށެއް އަލިފުތާ ތިޔަ ޒުވާންކަން މަތީ ގެއްލިގެން އަދު ނެތޭ ވާކަށެއް ރޭގަނޑެއްގާ އެކަނިމާއެކަނި ބަލިވެފާ ހޭދަވާ ވަގުތު ނޭނގޭކަމަކު ހެޔޮވެފާ އަލިފުތާ މިއަދު ހަރުގޭގަ ހުރެގެން އެފޮޔަކަށް ނެތޭ ވާކަށެއް މަޅިހަދައިގެން އެ ކަނބިލީގެ ފަހަތުން ދުވިޔަކަސް ނެތޭ ވާކަމެއް ރޭގަނޑެއްގާ އެކަނިމާއެކަނި ބަލިވެފާ ހޭދަވާ ވަގުތު ނޭނގޭކަމަކު ހެޔޮވެފާ އާނނނނނނނ އޫނނނނނނ އައާ އައަ އައާ އައަ އައާ އައަ އައާ އައަ އައާ އައަ ރޭގަނޑެއްގާ އެކަނިމާއެކަނި ބަލިވެފާ ހޭދަވާ ވަގުތު ނޭނގޭކަމަކު ހެޔޮވެފާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.