އަވާ މެންދުރު - މެރޭ ލޯ ދެކޭ ހޫނާ

ރާގު: މެރީ ޔާދްމޭ ތުމްނާ އާނސޫ ބަހާނާ

މެރޭ ލޯ ދެކޭ ހޫނާ ވޭނީ ހަނދާނާ އެދޭ ލޯބި ޖާނާ ދަނީއޭ ފުރާނާ ވެޔަތުވީ އެ މާޒީ ދީފާ އަރާމާ ބަދަލުވީތި ޔާރާ ދަނީއޭ ފުރާނާ މެރޭ ލޯ ދެކޭ .......... އުފާކުރުވި މަންޒަރު ނުދާނޭ ހިތީމޭ އުފާކުރުވި މަންޒަރު ނުދާނޭ ހިތީމޭ ލިބޭތީ އުފާ ހީލަހީލާ ހުރީމޭ ތެދޭ ބޭވަފާވީމާ އޮޅުނީ ޒަމާނާ އެދޭ ލޯބި ޖާނާ ދަނީއޭ ފުރާނާ މެރޭ ލޯ ދެކޭ .......... ދެލޯ ނޭދި އެދުނީމޭ ލޯބިން ފުރީމޭ ދެލޯ ނޭދި އެދުނީމޭ ލޯބިން ފުރީމޭ ނުވާނޭ ތަފާތެއް ޔަޤީންކޮށް ހުރީމޭ އަވާ މެންދުރޭ ދެއްކީ ބަހާނާ ޔަޤީނާ އެދޭ ލޯބި ޔާރާ ދަނީއޭ ފުރާނާ މެރޭ ލޯ ދެކޭ ހޫނާ ވޭނީ ހަނދާނާ އެދޭ ލޯބި ޖާނާ ދަނީއޭ ފުރާނާ މެރޭ ލޯ ދެކޭ ..........

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.