ރަޙުމަތްތެރިންނޭ ކަނުލާ އަޑު އަހާށޭ ޢަދާވާތްތެރިންގެ ކިބައިން ނެއްޓިގެން އުޅޭށޭ ބަދަލުވެގެން އައި ޒަމާނުން ހިތަށް ފިނިކަން ލިބޭ ބަދަލުވެގެން އައި ޒަމާނުން ހިތަށް ފިނިކަން ލިބޭ ގުޅިގެން އުޅެންވީ އެންމެން އެކީގާ ފުދިގެން ތިބެންވީ އެންމެން އެކީގާ ބަދަލުވެގެން އައި ޒަމާނުން ހިތަށް ފިނިކަން ލިބޭ އަޚުވަންތަކަން ދިރުވަން ހިނގާށޭ ފިދާވާނެ ރޮނގަކުން ގައުމަށް ކުރިއެރުންދީ ބަދަލުވެގެން އައި ޒަމާނުން ހިތަށް ފިނިކަން ލިބޭ ޢަދާވާތްތެރިންގެ ކިބައިން ނެއްޓިގެން އުޅޭށޭ ބަދަލުވެގެން އައި ޒަމާނުން ހިތަށް ފިނިކަން ލިބޭ ބަދަލުވެގެން އައި ޒަމާނުން ހިތަށް ފިނިކަން ލިބޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.