ބަދުނާމުވެ ލޯތްބާ ވަފާ ބޭޒާރު މަވެއްޖޭ ދީވާނަވޭ އަދުވީމިތާ ހަނދުމައިގަ ނިމެންހޭ މޫސުމުގަ އައިސްއުޅޭ ކޮކާ އެނބުރިގޮސް އޮބާ އެގޮތަށް ޙަޔާތުގާވެފާ ވީރާނާ ކުރީމާ ދީވާނަވޭ އަދުވީމިތާ... އަނިޔާ ހިތިވޭނޭ ދިނީ ބަދަލުގާ ވަފާ އަނދިރީގާ ރޭދުވާ މިހެން ބޭކާރު ކުރީމާ ދީވާނަވޭ އަދުވީމިތާ... ބަރުބާދުވި ދަތުރޭ މިއީ ގެއްލި އޮޔާދާ ކަރުނައިގެ ކަނޑެއްގާ ގެނބެން މަޖުބޫރު ކުރީމާ ދީވާނަވޭ އަދުވީމިތާ....

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.