ހަމަ އިބަށް، ހަމަ އިބަށް ހަމަ އިބަށް، ހަމަ އިބަށް ހަމަ އިބަށް، ހަމަ އިބަށް ފުންމާލި ބަކަރި ފުޅައްމަތިން ދެންދާނެ އެސޮރު ފާރުމަތިން ކަންވާނެ ބަލަގަ މިބުނިމަގުން ވަންހަނާ ނުވާނެ ގޮތްގޮތުން މިހުންނަނީ އަހަރެމެންގެ ތެރޭގާ ކަންފަތުގެ ފޫޅުގަ ހިފާފާ ބުނެލާފައި ހުންނަ ތެދުބަސްކަން އެނގޭނީ ހަމަ އިބަށް، ހަމަ އިބަށް ހަމަ އިބަށް، ހަމަ އިބަށް ހަމަ އިބަށް، ހަމަ އިބަށް ފުންމާލި ބަކަރި ފުޅައްމަތިން ދެންދާނެ އެސޮރު ފާރުމަތިން ކަންވާނެ ބަލަގަ މިބުނިމަގުން ވަންހަނާ ނުވާނެ ގޮތްގޮތުން ސަންފާ އޮނަށް ލިޔަސް ތެދުނުވާނެ އެއްޗެކޭ އެއީ މިގޮތަށް ކަންވާކަންވެސް އެނގޭނީ ހަމަ އިބަށް، ހަމަ އިބަށް ހަމަ އިބަށް، ހަމަ އިބަށް ހަމަ އިބަށް، ހަމަ އިބަށް ހަމަ އިބަށް، ހަމަ އިބަށް ހަމަ އިބަށް، ހަމަ އިބަށް ހަމަ އިބަށް، ހަމަ އިބަށް ރާރާރާރާރާރާރާރާރާރާރާރާރާރާރާރާރާ ރާރާރާރާރާރާރާރާރާރާރާރާރާރާރާރާރާ ހަމަ އިބަށް، ހަމަ އިބަށް ހަމަ އިބަށް، ހަމަ އިބަށް ހަމަ އިބަށް، ހަމަ އިބަށް ހަމަ އިބަށް، ހަމަ އިބަށް ހަމަ އިބަށް، ހަމަ އިބަށް ހަމަ އިބަށް، ހަމަ އިބަށް

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.