ތަޢުޒީމާއެކުގައި ޚުލޫޤުން މި ދަންނަވަނީ ބަރަކާތްތެރި ޢީދުގެ ސަލާމް ތަޢުޒީމާއެކުގައި ޚުލޫޤުން މި ދަންނަވަނީ ބަރަކާތްތެރި ޢީދުގެ ސަލާމް ތަރުހީބާއި ޝުކުރުން މާތް ވެދުމޭ މާތް ފޮނުވާނީ ބަރަކާތްތެރި ޢީދުގެ ސަލާމް ތަޢުޒީމާއެކުގައި ޚުލޫޤުން މި ދަންނަވަނީ ބަރަކާތްތެރި ޢީދުގެ ސަލާމް އެކުވެރިވާ ގޮތުގާ އެދެނީ ރަން ޗޭނުން ރޫހާއި އަދި ހިތްތައް ގުޅާލަން ތިޔަމާތްވީ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް ދެންނެވެނީ އަހްލަން ވަ ސަހްލަން ތަރުހީބާއި ޝުކުރުން މާތް ވެދުމޭ މާތް ފޮނުވާނީ ބަރަކާތްތެރި ޢީދުގެ ސަލާމް ތަޢުޒީމާއެކުގައި ޚުލޫޤުން މި ދަންނަވަނީ ބަރަކާތްތެރި ޢީދުގެ ސަލާމް ފެއްސާ ރަތް ހުދުގައި އެކުލައިގެން ދާށޭ ވިހުރާ ދޭ މިނިވަން ފަޒާއޭ ދީނާ އަދި ޤައުމާ މަތިވެރިވުން އެދިގެން ކުރަނީ މާތް ހެޔޮހާ ދުޢާއޭ ތަރުހީބާއި ޝުކުރުން މާތް ވެދުމޭ މާތް ފޮނުވާނީ ބަރަކާތްތެރި ޢީދުގެ ސަލާމް ތަޢުލީމާއެކުގައި ޚުލޫޤުން މި ދަންނަވަނީ ބަރަކާތްތެރި ޢީދުގެ ސަލާމް ދެއްވާނދޭ ތައުފީޤު މަތިވެރި މާތް ﷲ އަޅަމެންނަށް ނަޞްރާ ނަސީބާ ލައްވާނދޭ ޞަލަވާތް އާލުންނަށް އަޞްޙާބް ލޮބުވެތިވީ މާތް ކައު ޙަބީބަށް ތަރުހީބާއި ޝުކުރުން މާތް ވެދުމޭ މާތް ފޮނުވާނީ ބަރަކާތްތެރި ޢީދުގެ ސަލާމް ތަޢުޒީމާއެކުގައި ޚުލޫޤުން މި ދަންނަވަނީ ބަރަކާތްތެރި ޢީދުގެ ސަލާމް ތަރުހީބާއި ޝުކުރުން މާތް ވެދުމޭ މާތް ފޮނުވާނީ ބަރަކާތްތެރި ޢީދުގެ ސަލާމް ތަޢުލީމާއެކުގައި ޚުލޫޤުން މި ދަންނަވަނީ ބަރަކާތްތެރި ޢީދުގެ ސަލާމް

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.