ލަލަލަލާ ލާލަލާ ............... ބަސްނާހާ ހިތް މޭގާ ތެޅެނީއޭ ވިސްނާ ދިނަކަސް ކުރަނީ ޝަކުވާއޭ ބުނެޔޭ މިހިތަށް ދޭންވީ ފަރުވާއޭ މަސްތޭ މިވަނީ ލޯބިން މިތުރާއޭ ނޭގޭނޭ އަދު ކިޔާކަށެއް ރިހުން ގާތުގާ މަސްތީ އާރާގެކޭ ޖެހީ ވިންދުގާ ވޭ ވިންދުގާ ބަސްނާހާ ހިތް މޭގާ ތެޅެނީއޭ ވިސްނާ ދިނަކަސް ކުރަނީ ޝަކުވާއޭ ބުނެޔޭ މިހިތަށް ދޭންވީ ފަރުވާއޭ މަސްތޭ މިވަނީ ލޯބިން މިތުރާއޭ ކަލާ ޤިޔާމަތުގާވެސް ދުރަށް ނުލުން މީ ގަސްދޭ މިޢާލަމުންވެސް ތިޔަނޫން އެހެން މަލެއް ނެތް މައެދޭ ޙަޔާތަށް އައޭ ހެން މޫސުން ބަހާރު އައީ ލޯބިދޭން ތިބާއޭ ބަސްނާހާ ހިތް މޭގާ ތެޅެނީއޭ ވިސްނާ ދިނަކަސް ކުރަނީ ޝަކުވާއޭ ބުނެޔޭ މިހިތަށް ދޭންވީ ފަރުވާއޭ މަސްތޭ މިވަނީ ލޯބިން މިތުރާއޭ ނިކަން ހިތަށް ދޭ ފިނިކަން މަލެއް ފޮޅޭތަން ފެނުމުން ނިކަން ވަނީ އިޙުސާސޭ ކަލާ ލޮލަށްވެސް ފެނުމުން ހިތާ ރޫޙަށް އައި ރާޙަތު ލިބޭ ފޮޅޭ ރީތިވީ މަލާއޭ ބަސްނާހާ ހިތް މޭގާ ތެޅެނީއޭ ވިސްނާ ދިނަކަސް ކުރަނީ ޝަކުވާއޭ ބުނެޔޭ މިހިތަށް ދޭންވީ ފަރުވާއޭ މަސްތޭ މިވަނީ ލޯބިން މިތުރާއޭ ނޭގޭނޭ އަދު ކިޔާކަށެއް ރިހުން ގާތުގާ މަސްތީ އާރާގެކޭ ޖެހީ ވިންދުގާ ވޭ ވިންދުގާ ބަސްނާހާ ހިތް މޭގާ ތެޅެނީއޭ ވިސްނާ ދިނަކަސް ކުރަނީ ޝަކުވާއޭ ބުނެޔޭ މިހިތަށް ދޭންވީ ފަރުވާއޭ މަސްތޭ މިވަނީ ލޯބިން މިތުރާއޭ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.