ބީހިލާ ފިނި ރޯޅިން ހިތާމޭ އުފާ ކުރުވައޭ ހިތުގާ ވިންދު ހޭލައްވައޭ އާ ރާގެއް މަޑުން އިވެމުން ދަނީއޭ ހިތުގާ ޔަގީނޭ ވައި ރޯޅިން އެދޭ މަސްތީ އަރާމުންނޭ ބީހިލާ ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ ހިނގާތީ ލޯބި ދެން މިހިތުގެ ތެރޭގާ މިންޖެއް ނުވޭ ހޭލާ ހުރީމޭ ހުވަފެނެއްގާ ހިތުގާ ވިންދެއް ނެތޭ އުފަލެއް ނުހޯދާ އަމުދުން މޭގާ ހޯދާލަން މިހިތް ބޭނުން ވަނީއޭ ދެން ހާއުފާ ވައިރޯޅިން ދޭހާ މަސްތީ އުފާ ބީހިލާ އޮއްސޭނެޔޭ ޗާލު ފަރިފަރިވީ ހަނދާ ތަރިތަކާ ހޯދުނު އަރާމާ އެހެނަސް މިހިތް ލޯތްބަށް އެދޭނޭ ކެތް ނުވާތީ ބުނަމޭ ވިޔަކަސް ފަނާ އުފަލުން ހަގީގީ ލޯތްބަށް އެދޭނޭ ބޭނުންވޭ ލިބުން ރޫޙައް އަރާމެއް ދެން ދުނިޔޭގާ ވައިރޯޅިން ދޭހާ މަސްތީ އުފާ ބީހިލާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.