ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ބީހިލާ ފިނި ރޯޅިން ހިތާމޭ އުފާ ކުރުވައޭ ހިތުގާ ވިންދު ހޭލައްވައޭ އާ ރާގެއް މަޑުން އިވެމުން ދަނީއޭ ހިތުގާ ޔަގީނޭ ވައި ރޯޅިން އެދޭ މަސްތީ އަރާމުންނޭ ބީހިލާ ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ ހިނގާތީ ލޯބި ދެން މިހިތުގެ ތެރޭގާ މިންޖެއް ނުވޭ ހޭލާ ހުރީމޭ ހުވަފެނެއްގާ ހިތުގާ ވިންދެއް ނެތޭ އުފަލެއް ނުހޯދާ އަމުދުން މޭގާ ހޯދާލަން މިހިތް ބޭނުން ވަނީއޭ ދެން ހާއުފާ ވައިރޯޅިން ދޭހާ މަސްތީ އުފާ ބީހިލާ އޮއްސޭނެޔޭ ޗާލު ފަރިފަރިވީ ހަނދާ ތަރިތަކާ ހޯދުނު އަރާމާ އެހެނަސް މިހިތް ލޯތްބަށް އެދޭނޭ ކެތް ނުވާތީ ބުނަމޭ ވިޔަކަސް ފަނާ އުފަލުން ހަގީގީ ލޯތްބަށް އެދޭނޭ ބޭނުންވޭ ލިބުން ރޫޙައް އަރާމެއް ދެން ދުނިޔޭގާ ވައިރޯޅިން ދޭހާ މަސްތީ އުފާ ބީހިލާ

 1. އާ މޫނެކޭ ކުރިން ނޭނގޭ
 2. އާބެރު ޓޮއް ޓޮއް ބާބެރު ޑަން ޑަން
 3. އާދަކޮށް މިމަގުން
 4. އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ
 5. އާދޭސް
 6. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 7. އާ ކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން
 8. އާޝިޤާ - ފަރިފަރި ތިމޫނުގެ މަސްތުގަ
 9. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 10. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 11. އަދު މިކުރީ ސާފު ޢިބާރާތުން
 12. އަހަންނަށް ލޯބި ކުލުނެއްދީ
 13. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި
 14. އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ
 15. އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ
 16. އަކިރި ދެމޭ
 17. އަލިފުތު
 18. އަމާންކަން މި ހޯދާ
 19. އަނިޔާގެ ސުމާރެއްނެތެ ދިން އާހުގެ ރޭގާ
 20. އަރިހަށް ކަލާގެ ފޮނުވާ
 21. އަސްލު އަތުގާ ބީހިލާ ބޮސްދީ ހަދާހާ ލޯބިވޭ
 22. އަސްލު ޙާލަތު
 23. އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ
 24. އަސްތާ ތިޔަ މޫނޭ ހުވަފެނުން ދުށީ ރޭގާ
 25. ބަދަލުވަމުން އައި ޒަމާން
 26. ބަކަރި
 27. ބަލަ ބަލަ
 28. ބައްޕައެކޭ
 29. ބައްޕަގެ ލޯ
 30. ބަޔަކު ބޯލަނބާތޯ މާލޭ އަރާ
 31. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 32. ބީހިލާ
 33. ބޭކާރު ލޯބި ވީމާ
 34. ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ
 35. ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ
 36. ބޭނުންވީމާ ބިނދެލެވޭތޯ
 37. ބިކަ ޙާލު
 38. ބިންމަތީގާ
 39. ބޯޅަ ކިންކިރި މާ
 40. ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ
 41. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 42. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 43. ޗާލޭ
 44. ޗަކަ
 45. ޗާންދަނީ މާ ފަރިވާ
 46. ޗިސް ޗިސް
 47. ދާންވީހެ މަރުވެގެން
 48. ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ
 49. ދަނީހޭ އައިސްބަލާ ބުނެލަދީބާލާ އަނގައިން
 50. ދައުރުވާ މިހަނދާންތައް
 51. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 52. ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ
 53. ދީފާ ހިތާމޭ އާދޭސް ކުރީމޭ
 54. ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ
 55. ދީފީމޭ
 56. ދެމޭ އަމޭ މިހިތޭ
 57. ދެންނެވީމޭ ގިސްލާ ރޮއެރޮއެފާ
 58. ދެވެނީ ލޯބިން ބެހިގެން އޮޔާ
 59. ދެވޭ ވައްތަރަކީ ރޫޙު މަގޭ
 60. ދޭށެ މިބުނާ ލޯބި
 61. ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު
 62. ދޭށޭ ތި އަސަރު
 63. ދިއްލާލި ހަނދު
 64. ދިމާވޭތޯ އެ
 65. ދިނީ ޒަހަރު މިތުރާ
 66. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލަކީ
 67. ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި
 68. ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ
 69. ދޮން ކަނބުލޮ ނިދާލާށޭ
 70. އެވާރެއާ ތެމި ފޯވީ ހަނދާން ނެތީހެ ކަލާ
 71. އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާ ވުމަށް
 72. އެދޭނަމަ ލޯބި ވާންވީވެސް
 73. އީމާނޭ ހިތުގާ އާލާވަނީ
 74. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 75. އެހޯދި އުފާތަކާ
 76. އެޅި މި ކަނޑުމަތި
 77. އެންވަގުވީ
 78. އެރޭ ހާދަ ރުއީމޭ
 79. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 80. އޭ ބަޅިނދާ މާބުރާ ކޮކާލާ
 81. އޭ ހާދަ އެދެން
 82. އޭރު ދިންހާ އުފާ
 83. ފާޅުގަ ހިތް މިދެނީ ހިފާބަލާ
 84. ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ
 85. ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން
 86. ފަނު ދުންމާރި
 87. ފަރިކަމާއި ޗާލުކަމޭ
 88. ފަރިވާހާ
 89. ފަށަން
 90. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 91. ފަތިހުގެ މުދިމާ
 92. ފީނާށެ ޖެހުނީ
 93. ފެހިފެހި އާޒާދީ
 94. ފެންނާތީ ބަލަންޏާ ލޯބިން
 95. ފެނުމުން ގޮވާލީ ލޯބިވާތީ
 96. ފެނުނީ ހާދަ ބޭނުންވާ ތަސްވީރެކޭ
 97. ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ
 98. ފިނި ފިނި ރެއަކައު
 99. ފިޔަ ރީތި ކަމުންނޭ
 100. ޤައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ
 101. ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ
 102. ގިސްލުމާ ވޭނުގާ
 103. ގޯހެއް
 104. ގޯޅި ގޯޅި ކަންމަތިން
 105. ގޮވިއްޖެ ނަދުރު މިރޭ
 106. ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން
 107. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 108. ހާދަހާ ޢިބުރަތެއް ދުނިޔެ ލިބިދީފިއޭ
 109. ޙާލު އަހާލީ
 110. ހަދިޔާ
 111. ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ
 112. ޙައިރާންވޭ ސޫރަވަނީއޭ
 113. ހަލަބޮލި
 114. ހަނދަކީ ކަލާ ކަމުގައި ވިޔަސް
 115. ހީލާފާ ނުދޭ ލޯބިވާ
 116. ހީލަނީ އަޑުއަހާ
 117. ހީލުން ތި ފޮރުވީ ލަދުންހޭ
 118. ހޭވާ ހޭވާ
 119. ހިނގާ ހޯދަމާހޭ ތަރައްޤީ
 120. ހިތާ ރޫޙުން
 121. ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ
 122. ހިތަކުން ފިލާ ނުދާނޭ
 123. ހިތި ވޭނެއްގާ
 124. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 125. ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ
 126. ހިތުގެ ހިތުގެ ވިންދުން
 127. ހިތުގެ ވޭނީ އަޑޭމީ އަހާށޭ
 128. ހިތް ހަދިޔާ ކޮއްފާ
 129. ހިޔަލަށް އެ ގުލްޝަނުގެ އަދިވެސް ދާހިތޭ ވަނީ
 130. ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ
 131. ހިތް މަތަނުވޭ ތެޅޭވަރުން
 132. ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ
 133. ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ
 134. ހިތް ތެޅުނުވަރުން ބަލާލެވުނޭ
 135. ހޯދާ ބެލީމެ ދުނިޔޭން
 136. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 137. ހޫރު ކަނބާފުޅު
 138. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 139. ހުވަފެން ދެކޭނީ
 140. ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ
 141. އިހުސާސް
 142. އިލޮށިފައްޗަކުން
 143. އިންތިޒާރޭ އޮތީ ހިތް އެދޭތީ
 144. އިޤުރާރު ކޮބާހޭ
 145. އިރު އޮއްސުމުން
 146. އިޝާރާތްހޭ ކުރީ
 147. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 148. ޢިޝްޤު ނުވިނަމަ ދޭހުގާ
 149. އިސްތަށިން މޫނުތި ފޮރުވާލީހޭ
 150. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 151. ޖާދޫގާ
 152. ޖާޒުބި އަސަރު
 153. ޖައްވުގެ ތެރެއިން ފެނުމުން
 154. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 155. ޖިސްމާއި މޭ
 156. ޖިސްމު ނެތިގެން ގޮސް ހަފުސް
 157. ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި
 158. ކާއިނާތޭ އެކީ އަންތަރީސް ވީ
 159. ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ
 160. ކާލާ މަންނަ
 161. ކައިވެނީގެ އަމާޒު
 162. ކައިވެންޏަށް ރަން – ފަތިހު ފިނީ
 163. ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ
 164. ކަޅު ސޮރު
 165. ކަޅު ބުޅާ
 166. ކަނބިއްޔާ
 167. ކަނބުލޯ މަގޭ ރީއްޗޭވާ
 168. ކަންޒު ދޮންކަމަނަ
 169. ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
 170. ކީފަހު މަށަށް ރަން
 171. ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ
 172. ކެޔޮޅު ކިތަންމެ މޮޅަސް
 173. ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ
 174. ކޯތާފަތުގާ ވީތި ނިޝާން
 175. ކުލަ ޔެލޯ
 176. ކުރާތީ ދެން އަސަރު
 177. ކުރަނގި ދެލޯ
 178. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 179. ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ
 180. ލޯބީގެ މި ޢާލަމުގާ
 181. ލޯބީގެ މޫސުން ދަނީއޭ
 182. ލޯބި ލިބޭތޯ ޖެހީމޭ ސަލާމް
 183. ލޯބިކަން
 184. ލޯބިން ގުޅޭ ދެހިތެއް ސަފުން ވަކި ކުރެވިދާނޭތޯ؟
 185. ލޯބިވާޔާ ނުލާ
 186. ލޯފަން ކުއްޖެއްގެ ހިތުގެ ސާބިތުކަން
 187. ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ
 188. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 189. މަ ހޭނެތިދާނޭ ވެ ލޯބިން ދިވާނާ
 190. މާ ކަނޑުގެ މެދުތެރޭ
 191. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 192. މަގޭ ޝާން ވެލީ ހިނދު ހިނިތުން
 193. މަލާ ފެނިފަ
 194. މަލާ ފޮޅޭ ތާޒާ
 195. މަންމަ އަގުހުރި ނަސޭހަތްދެޔޭ
 196. މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް
 197. މަންޒިލް ތިޔޭ
 198. މަރިޔާދު އާ ވާ
 199. މަރުވެދާނޭ
 200. މެންދުރަށް ދަރުކޮށުމަށް
 201. މޭގާ އެރޭ ފިރުމާލާ
 202. މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ
 203. މި ޅެން
 204. މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި
 205. މިފަދަ ރަޙުމަތް ހިތެއް މަޑުމޮޅި
 206. މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ
 207. މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ
 208. މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު
 209. މިނިވަން ވަޔާ
 210. މިސްކިތު ވަކަރު
 211. މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ
 212. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 213. ނަސޭޙަތްތެރި ވަމޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް
 214. ނެތުމުގެ ތެރެއިން މި ޢާލަމް
 215. ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން
 216. ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށްޓަކައި (ޒަކާތް)
 217. ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް
 218. ނުދާށެ ދޫކޮށްފާ ލޯބިވާ
 219. ނުދާށޭ އެކަނިވެރި ކޮއްފާ
 220. ނުދާށޭ ވަކިވެގެން
 221. ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ
 222. ނުނިދޭތީ މިދެލޯ ފާރުވަނީ ރޮއެތާދޯ
 223. އޯ ވަޒަން
 224. އޯގާވީތީހޭ
 225. އޯގާވެރިވޭ ލޯބިވާ
 226. އޮތަކަސް މާ ކަނޑު
 227. ޤަދަރު ދީފާ ވިޔަސް ހިތުގާ
 228. ރާއްޖޭގެ އުފަލާ އަރާމަކީ
 229. ރަޙުމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން
 230. ރައިވަރެއް ހެދީމާ
 231. ރަމްޒު މި ޤައުމީ
 232. ރަން ލޯތްބަކީ
 233. ރީތި ހަނދުވަރު
 234. ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ؟
 235. ރީތި ނަލަ ނަލަ ހަނދެއް ކުރި އަލީގާ
 236. ރީތިކަން
 237. ރީތީ ހީލީމާ
 238. ރޯޅި
 239. ރޮއެފާ ކަލާ
 240. ރޯޅިން ޖެހޭ ވައި
 241. ރުހި ކުރަމޭ އާދޭސް
 242. ރުއްކުރި ކޮޅެއްފަދަ ދޮންގޮމާ
 243. ސާދާ މިޒާޖު
 244. ސަންފާގެ ދިޔަ
 245. ސީދާހޭ ބަލަންވާނީ
 246. ސިއްރު
 247. ތަދާ ވޭނުގާ
 248. ތަޤުދީރުގާ މިހެންވީ
 249. ތި ރީތި މޫނު
 250. ތި ލޯތްބަށް ހިތް ކިޔާލީމާ
 251. ތިޔަ ޚިޔާލް އަބަދު ކުރެވޭ
 252. ތިޔަހިތް އަދު ނަސީބުގާ ނެތްއިރު
 253. ތިޔަ ކަޅިރަވައިން
 254. ތޫނު ދެލޮލާ ރިވެތި މޫނުފެނުމާއެކީ
 255. އުޑުން ތަރިތަށް
 256. އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން
 257. އުޅޭއުޅެފަ
 258. އުޝާ
 259. ވާނޭ ކައިރީގާ
 260. ވާތީ މަ ކައިރީގާ
 261. ވާތީ ފާރު
 262. ވާތީ ހަނދާނޭ
 263. ވަފާތެރި ރީތި މަޑުމޮޅި އަންހެނަކު
 264. ވަކިވީ އަސަރާ މަންޒަރު
 265. ވަސްވާސް
 266. ވަޔާ އިސްތަށިތައް
 267. ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ
 268. ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ
 269. ވިދާ ގުރަހައިގެ ތަރިތައްވެސް
 270. ވިންދާ ލޭގާ
 271. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 272. ޔާ މަރްޙަބާ ޔާނޫރަ ޢައިނީ މަރްޙަބާ
 273. ޔާރާ އަހާށޭ އާޝިޤް މަގޭ ތީ
 274. ޔާރު ބުނެލާށޭ
 275. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 276. ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ
 277. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ
 278. ލިބޭތޯ ދުޢާ ކުރި ޢަޝީގާ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

68 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

41 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

12 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

5

ފުރާނަ

6 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އުނޫޝާ ޢިމާދު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ސޫރަ

ޝިއުޒް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ކާލާ މަންނަ

ޢައިޝަތު އިނާޔާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ތަދާ ވޭނުގާ

ނާޝީދާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޢީދު ފޯރި

ޓްރިއޯ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗާލޭ