ބީހުމުން އުފާވޭހޭ

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ބީހުމުން އުފާވޭހޭ އަޅެގަޔާ ނުވޭހޭ ބޭނުމިއްޔާ ލޯބި ދަސްކުރޭ ލޯބިވޭހޭ ލޯބިވޭހޭ ލޯބިވޭހޭ ޔާރާ ޕިސްޕިސް ޖަހާލާފާ ނުދޭއާދޭ ވީކީއްހޭ ބުނޭ ކައިރިއަށް މިއާދޭ ނޭގޭތި ޖާދޫގަ ޖެހޭތީ ހީލާ ހީލާ ހީލާ މިރޭ އޭ ތިޔަސޫރަ މިހާ ރީތިހޭ ކިޔާ ތިޔަބެލުމުގާ މޭފިސްވޭ އެހާ ރައްޓެހި ނުވާންހެ ތިޔަހުރީ އާދޭ އާދޭ އާދޭ ނުދޭ އޭ ވާޝޯޚުވާ ތީ ބަލާށެ ކިޔާ ކީއްވެހޭ ތިހާ ބިރުހީވަނީ ދީވާނަކުރީ ތިޔަ މިހިތޭ ދަންހޭ ދަންހޭ ދަންހޭ ދުރަށް އާ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.