ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ

ބޭނުމޭ އިޝްގާ އޭގެ މޭވާ ފޮނިކަމާއެކީ ދޮންވެފާ ވީމާ ބޭނުމޭ އިޝްގާ އޭގެ މޭވާ ފޮނިކަމާއެކީ ދޮންވެފާ ވީމާ މަސްތު ވެވުނޭ ބެލީމާ ލޯބީގާ ހޯދެނީއޭ ކަން މިހެންވީމާ ހާމަކޮށްލީ މިލިބޭތޯއޭ ނާޒުކީ މާ ޗާލޫ ފަރިވީމާ ބޭނުމޭ އިޝްގާ އޭގެ މޭވާ ބޭޤަރާރޭ މިކުރުވީ ފެނުނީމާ ނޭވައޭ ނުލެވެނީ މިވަރުވީމާ *2 ހިތުގާ އާރޯ އަސަރުވީއެ ނުފިލާ އޭ މަގޭ އާޝިގާ މިހެންވީމާ މިހެންވީމާ ބޭނުމޭ އިޝްގާ އޭގެ މޭވާ ފޮނިކަމާއެކީ ދޮންވެފާ ވީމާ މަސްތު ވެވުނޭ ބެލީމާ ލޯބީގާ ހޯދެނީއޭ ކަން މިހެންވީމާ ހާމަކޮށްލީ މިލިބޭތޯއޭ ނާޒުކީ މާ ޗާލޫ ފަރިވީމާ ބޭނުމޭ އިޝްގާ އޭގެ މޭވާ ވޭނުގާ ހިތް މިވެވެނީ ބަރުބާދޭ އާދެ ލިބެނީ ހިތާމައޭ ނޭދޭ *2 އެހީވާށޭ ހިތޭވީ ދީވާނާ ނާހަނީ ކީއްވެހޭ ގޮވާނަމޭ އާދޭ ކަލާ އާދޭ ބޭނުމޭ އިޝްގާ އޭގެ މޭވާ ފޮނިކަމާއެކީ ދޮންވެފާ ވީމާ މަސްތު ވެވުނޭ ބެލީމާ ލޯބީގާ ހޯދެނީއޭ ކަން މިހެންވީމާ ހާމަކޮށްލީ މިލިބޭތޯއޭ ނާޒުކީ މާ ޗާލޫ ފަރިވީމާ ބޭނުމޭ އިޝްގާ އޭގެ މޭވާ ހާދަ ދެރައޭ އަޅާނުލީ ދޯއޭ ފާރު މޭގާމިވާ ފިލާ ނުދެޔޭ *2 ހޫނާ އެކުވީ އުދާހޭ ވިސްނާލާށޭ ފައިބަނީ ހިތިކަރުނައޭ ހޭނެތެނީއޭ ހޭނެތެނީއޭ ބޭނުމޭ އިޝްގާ އޭގެ މޭވާ ފޮނިކަމާއެކީ ދޮންވެފާ ވީމާ މަސްތު ވެވުނޭ ބެލީމާ ލޯބީގާ ހޯދެނީއޭ ކަން މިހެންވީމާ ހާމަކޮށްލީ މިލިބޭތޯއޭ ނާޒުކީ މާ ޗާލޫ ފަރިވީމާ ބޭނުމޭ އިޝްގާ އޭގެ މޭވާ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.