ބޭނުމޭ ނުބުނަން އުޅެންޏާ

ރާގު: ޔޭ އަދާ ޔޭ ނާޒް ޔޭ އަންދާޒް އާޕްކާ

ބޭނުމޭ ނުބުނަން އުޅެންޏާ ވާނޭހޭ ގަޔާ 2x ހީވާ ހީވުން ގޯހަކަށް ވެދާނޭ ސާހިބާ 2x ބޭނުމޭ އެކު ހޭދަކޮށްލަން ގާތުގާ ކަލާ 2x ހީވޭ ހީވޭ ހާދަހާ ނުވާހެން މާ ގަޔާ 2x ލޯބިވާކަން ޔަޤީން ނުކުރެވޭތީ ހުރީ މަރުވެދާނޭ ތިހެން ބުނެ ނުދާނޭ ވަކީން ބޭނުމޭ ފަރި މަލާ ހިތުގެ ދިރުމަށް ކަލާ ހޭދަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ.. ހޯއޯއޯއޯއޯ ވިސްނޭހޭ ކަލާއަށް މަ ވާކަން ދެން ގަޔާ ހީވޭ ހީވޭ ހާދަހާ ނުވާހެން މާ ގަޔާ 2x އަޑުއަހާށޭ ކަލާ މިކުރެވޭހާ ބަޔާން އެއްބަސްވާން ނުކެރެނީހޭ ނިކަން ބުނެބަލާ ބުނެ އިއްވާނަމޭ ވަޢުދު ފުއްދާނަމޭ ވާހަކައިންހޭ ކަލާ ވަޢުދު ފުއްދާދެނީ... ނާނާނާ.. ވޭ މަގޭ ނޭވާގާ ކަލާ ނަން އެކުވެފާ ހީވާ ހީވުން ގޯހަކަށް ވެދާނޭ ސާހިބާ 2x ބޭނުމޭ އެކު ހޭދަކޮށްލަން ގާތުގާ ކަލާ 2x ހީވޭ ހީވޭ ހާދަހާ ނުވާހެން މާ ގަޔާ 2x

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.