ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ ލޯބިން ބަލާލީމާ ހީވޭ އިނގޭ ގާތަށް މަގޭ އާދޭ ކަލާ ބޭނުންވަނީ ޔާރާ ހާދަފަރި ހިނިތުން ވަނީއޭ މޭގަ އޮވެގެން ހިތްރޮނީއޭ ހާދަ ކައިރީގާ ހުރީމޭ ލޯބިވާވަރު ނޭނގެނީހޭ ލޯބިން މިރޭ އާދޭ ބޭނުންވަނީ އާދޭ ހީވޭ އިނގޭ ގާތަށްމަގޭ އާދޭ ކަލާ ބޭނުންވަނީ ޔާރާ ޗާލުމަލަވެސް ފެންނަނީއޭ އޮއެގަ ޖެހިފާ ގެންދަނީއޭ ހާލުފެނިފާ ހުންނަނީހޭ ލޯބިވާ ތިޔަ އަންނީހޭ ނިންޖެއްމިރޭ ނާދޭ ހުވަފެންތަކުން އާދޭ ހީވޭ އިނގޭ ގާތަށްމަގޭ އާދޭ ކަލާ ބޭނުންވަނީ ޔާރާ ރީތި އަތުގާ ބީހިލީމޭ ރީތި ދެލޮލަށްވެސް ބެލީމޭ ގާތުގާ ހުރެގެން އެހީމޭ ނޭނގެޔޭ ނަމަކީ ކޮބާހޭ މިހތަށްކުރާ ބާރާ ބުނުމުން އިނގޭ ޔާރާ ހީވޭ އިނގޭ ގާތަށް މަގޭ އާދޭ ކަލާ ބޭނުންވަނީ ޔާރާ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.