އިންސާނެކެ މީ ދުނިޔޭގާ ބިކަ ހާލުގަ ޖެހިފާވާ ހިޔްދަތި ކަމުގާ ވޭނާ ކެކުޅުން އުފުލަން ޖެހިފާވާ ފެނިފާ އެދުވަހު ހީވިޔެ ތީ ހަމަ މި ހިތުގެ ވެރިޔާ އޭ ހެއްލި މި ހިޔް ދެވި ހީކުރެވިއްޖޭ ހިތް ހޭޔޮ މިތުރާ އޭ ހިންގެނީ ހަމަ ކިރިޔާ މި ހިތަށް ލިބި އަނިޔާ ލޯބި ވެވުން މީ ކުށަކަށް ވާނަމަ ކުށުގެ ށަޒާ އޭ މީ ޖެހިފާ މިވަނީ ގިސްލާ ރޯށޭ އެކަނިވެ އަނދިރީގާ ރަހުމާ ހަމްދަރުދީގެ އަގެއް ނެތި އެއަކަމުގެ އަނިޔާގާ ހާލު ބަލާލާ ފަރުދެއް ނެތް އަދު ހަލަބޮލި ދުނިޔޭގާ ނިކަމެތި ނަފްސެއް ފަތަމުން މިދަނީ އޮހޮރުނު ކަރުނައިގާ ގައިދުވެފާ ވީ ސިހުރެއްގާ ޖެހި ކެހިވެރި ހިޔަނީގާ މި ހިތަށް ލިބި ގަދަ ވޭން ވަކިވާ ހިންދު ދުނިޔެއިން ބައިވެރިވެސް ހަމަ ނުވުމޭ އެދެނީ އަޅުގެ ޖަނާޒައިގާ އިންސާނެކެ މީ ދުނިޔޭގާ ބިކަ ހާލުގަ ޖެހިފާވާ ހިޔްދަތި ކަމުގާ ވޭނާ ކެކުޅުން އުފުލަން ޖެހިފާވާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.