ބުނެ ރޮވެނީއޭ

ބުނެ ރޮވެނީއޭ ދަނީހޭ ފޮހެލާފާ ލޯ އިސްޖަހާލާ ލިބޭތީއޭ އަނިޔާ ބަލި މިހިތަށް ކަލާ ހުންނަން މިއެދެނީ ކުރި ބިނާ ލޯބީގާ ނެތި ފަނާ ކޮއްލާފާ އާދޭހޭ ކުރާމީ ކަލާހިތް ރޮއްވާފާ ހަނދާނުން ކަލާގެ ނަން ފޮހެވެން ނެތުމުން ޖެހެޔޭ ގިސްލާ ރޯން އުމުރަށް ތިހެން ހުރޭތޯ އެދި ކައިރީގާ ހިތް ރޮނީއޭ ވީ އުފާ ޙަޔާތުން ގެއްލިފާ ދުނިޔޭގާ ބެދިފައިވީ ހަފަރާތުން މަގޭހިތް ބުނެދޭންވީ ހުރިހާ ހަނދާނުން ކަލާގެނަން ފޮހެވެން ނެތުމުން ޖެހެޔޭ ގިސްލާ ރޯން އުމުރަށް ތިހެން ހުރޭތޯ އެދި ކައިރީގާ ހިތް ރޮނީއޭ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.