ސާދަވިލޭރޭ ހަނދުފަދަ ޗާލު ރީތި މޫނު މިރޭ ފޮރުވުމުން އެކަނިވެފައިވާ ތަރިތައް ގޮވަނީއޭ މިރޭ އަންނާށޭ ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ނުލިބޭ ނުފެނުމުން ތިރީތި ސޫރަ ހާދަހާ ހިތަށް ތަދުވޭ ނުފެނުމުން ކަލާގެ ސޫރަ ޗާލޭ، ޗާލޭ ޗާލޭ މަގޭ ރަންކޮޅާ ޗާލޭ މަގޭ ދޫންޏާ ޗާލޭ މަގޭ ރަންކޮޅާ މާތަކުގެ ފިޔަތަށް ފަދަ ރީތިކަން ލިބިފައިވެޔޭ މާބުރާ ކޮކާތަށް މާ ދޫކޮށްފާ އާދެޔޭ ކަލާގެ ރީތިކަން ފެނުމުން ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ނުލިބޭ ނުފެނުމުން ތިރީތި ސޫރަ ހާދަހާ ހިތަށް ތަދުވޭ ނުފެނުމުން ކަލާގެ ސޫރަ ޗާލޭ، ޗާލޭ ޗާލޭ މަގޭ ރަންކޮޅާ ޗާލޭ މަގޭ ދޫންޏާ ޗާލޭ މަގޭ ރަންކޮޅާ ހަވީރު ދަޅައަށް ތުނޑިމައްޗަށް ދާނޭ އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން އިންނާނޭ ހިތުގެ ވިންދު އަވަސްވެޔޭ އޭނާ ފެނުމުން އިންނަގޮތުން ހީވަނީ ފަސް އެނބުރި ބަލާހެންނޭ ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ނުލިބޭ ނުފެނުމުން ތިރީތި ސޫރަ ހާދަހާ ހިތަށް ތަދުވޭ ނުފެނުމުން ކަލާގެ ސޫރަ ޗާލޭ، ޗާލޭ ޗާލޭ މަގޭ ރަންކޮޅާ ޗާލޭ މަގޭ ދޫންޏާ ޗާލޭ މަގޭ ރަންކޮޅާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.