ޗަކަ

ބުޅަލެއްގެ އުޅުމޭ ހުންނަނީ ދަންވަރަށް ލޯ ހުޅުވާލަނީ އަޑުގަދަ ކުރަމުން ރަށް ކުޑަކުރަނީ ހޭވެރިކަން އެބަހުރިބާ؟ ކޮރަކައްޔެއް ދާހެން މޫސަ އެހެރަ ފައިބައިގެން ދަނީ ގޮސް ކައްސާލީ ޗަކަ ޗަކަ ވަޅުގަނޑަކަށް ޗަކަ ޗަކަ ވަޅުގަނޑަކަށް ޗަކަ ޗަކަ ކައްސާލީ ޗަކަ ޗަކަ ވަޅުގަނޑަކަށް ޗަކަ ޗަކަ ވަޅުގަނޑަކަށް ޗަކަ ޗަކަ ކައްސާލީ ހަމަ ނޭވާ ލުމެއް ނެތި އެނބުރެނީ ސައްވީސް ގަޑިއިރު މަދުވެފާ ހަލަނި ހަލަނިކޮށް އުޅޭ މަތަނުވޭ ދެތަނުން އެއްފަހަރާ ފެނިދާނޭ ހަތަރެސް ފައިގަ ޗަކަ ފުށްކިބައިން ފުންނާބަށް ޗަކަ ދެން ދެރަނުވާންވެ ގޮސް ގަސްތު ފުންމާލީ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.