ދަނީހޭ އައިސްބަލާ ބުނެލަދީބަލާ އަނގައިން ވީމެ ނުރުހިފާ ވެވުނު ނަފުރަތުން އިނގޭ އެއީ ކީއްވެގެންހޭ ވަކިން ކީއްވެގެންހޭ ތިބުނަނީ ފަހެ ނުދާށޭ؟ ބުނަމެ އުފާދޭ މިހިތުގެ ދިރުންދޭ ރީތި ނާޒުކު ބަހާރޭ އަންގައިދީ އާއެނކޭ ނުބުނެ ނޫނެކޭ އަނގައިން ވީމެ ނުރުހިފާ ވެވުނު ނަފުރަތުން އިނގޭ ހުންނަ ގޮތަކުންވެސް މަ ހުންނަ ގޮތަކުންވެސް ފެންނަނީހޭ ރުހޭތީ؟ ހައެ އުފާދޭ ތި ސޫރައިން ތި ފާޅުވި ޢިޝާރައިން ހިތުގެ ކާނާ ލިބޭތީ އާދޭހުން ފޯވެގެން ދާންވީހެ ނުބުނެގެން އަނގައިން؟ ވީމެ ނުރުހިފާ ވެވުނު ނަފުރަތުން އިނގޭ ވާތީ މިހެން ބުނަން މަ ދީފީމުހޭ ގެންދަން އަދު މަގޭ ހިތް މި ޖާނާ؟ ބޭނުންވެގެން ގެންދަން ދޭށޭ މަ ބުނިންހޭ ތިޔަ އުފާވެރި ޚަޒާނާ؟ އެދިގެން ދޭނުހޭ ނުބުނަމެންނޫންހޭ އަނގައިން ނުބުނީ ނުރުހީފާ ހުންނާތީ ނަފުރަތުން އިނގޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.