ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ

ދީފާ ހިތްމަގޭ ވަމޭ އޭގާ ކޫރުމެއް ނުވޭ މީގާ މަސްތުވީ އަސަރު ވާނެޔޭ ހީލާ ލޯބިދޭ މަހަލް ޒީނަތްތެރި ކުރާނަމޭ ވާކަން ލޯބި އަންގަމުން ދާނަމޭ ވަޤުތެކޭމީ ހޯދަދޭ ގެއްލިގެންދާން ނޭދެމޭ ސޫރަ ފަރި ޗާލު ފެނިލާފިޔޭ ނޫރު މޫނުން ވިދާލާފިޔޭ ހޫރަކީ ތީ މިސާލުން ދެކޭ ރޫހު ތާޒާވެގެން އާދެޔޭ ހޫނުން ހިނގާ ލޭ ކެކި އަރާނޭ ދުވަހޭމީ މި ދުނިޔެއިން ދެކޭ ފެނި ލޮލުންދާ ހިތުގެ ފާލެކޭ ފޮނި އުންމީދުން ވެވޭ ޚިޔާލެކޭ މެރިލިޔަސް ލޯހުޅުވި ހިތްމަގޭ ފެންނަނީ ހަމަ ތި ހުވަފެންތަކޭ ވެވިފާވި ލޯބިން ދާން އެދޭނަން ތިޔަ އުނގުގާ ނިދާލަން މިރޭ މުޅި އުމުރު ހޭދަކޮށްލާނަމޭ ފޮނި ޙަޔާތެއް ފަށާދޭނަމޭ ގުޅިފަ ނޭވާ ވަނީ ނޭވަޔާ ކޮންމެ އެދުމެއް އެކީގާ ވެޔޭ އުވިގެން ނުދާނޭ ފެށުމެކޭ މީ އިގުރާރެއް ކުރީ މީ ފިނީ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.