ދެންނެވީމޭ ގިސްލާ ރޮއެރޮއެފާ އާޝިޤާއޭ ލޯބިން އަންނާށޭ ވީ ލޯބިން މަރުވާންހޭ ވީ ލޯބިން މަރުވާންހޭ ބުނެބަލާށޭ މިތުރާ އެދެވޭ ގޮތެއް ބޭނުމިއްޔާ ބޭނުންވާހާކަމެއް ލޯބިން ކޮށްދޭނަމޭ އުފަލުން ކޮށްދޭނަމޭ ދެންނެވީމޭ .... ވަޢުދުވީމޭ ޢުމުރަށް އެކުގާ އުޅެން މީ ތެދެއްކަން އަހަރެން ދައްކާނަމޭ މިގޮތާ ރުހިފާނުހޭ ނޫނީ މަރުވާނަމޭ ދެންނެވީމޭ ....

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.