ދެވޭ ވައްތަރަކީ ރޫޙު މަގޭ

ރާގު: ކިސީ ޕައްތަރްކީ މޫރަތްސޭ

ދެވޭ ވައްތަރަކީ ރޫޙު މަގޭ މުޙައްބަތުގާ ތިބާ ތާއޭ ވަރަށް ޢިޝްޤީ ހިތަށް އާދޭ ހިދާޔަތުގާ ދިރާލާދޭ ފަހިއްދީ އަދު މަލާ ބުނަމޭ އަނާ ލޯބިން ނުޖާނަމެދޭ އަސަރުދީ ހިތުއުޅޭތި މަގޭ މަދަދު ހޯދަން ވަފާއެދިވޭ ހުރީމޭ ހާސްމޭވާތީ ނިހާޔަތުގާ ޕިޔާރާއޭ ނުވާނޭ މަރު ހަނދާން މަންޒަރު އެހިތް މޭގާ ހުރީތީއޭ ޤަދަރު އަދު ހިތުގާވޭތޯ ބަދްމީ ކަރުނޭޔޭ ލޯބީގެ ވެއޯގާ ދޭށެ ހިތްތީ ބާރުހުސްވޭ ރޫޙުދޭނެތިމޭ ނަތީޖާ އަދު މިލިބުމޭ އާވެއަދުމީ ޔާރު ރޫޙެއްދޭ ފަރިވެދާހާ މަލަކުގެ ތެރޭ ބަހާރަތުވާ ޕިޔާރާއޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.