ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު ދޭންޏާ މޭގާވި އިމާ ކަލާ ލޯބިން ދޭށޭ ޖާނު ދޭން ކެރެންޏާ މިތުރާ ދީފިން ހިތުގެ މަޤާމު ތިއޭ މޭގާ މެހެމާނު އާދެ ލޯބިން ދޭނަން ޖާނު ބޭނުމިއްޔާ މިތުރާ އަންދާ ގިނި ލޯބިންނެ ހިތާމޭ ރޯވީރޯވީ ހޫނޭ ނޭގި އޭރު ފުން މޭގަ ހިފައިފިޔެ ރޯވާހާ އަލިފާން އެއްލާ ތީރޭ ވީމީޒާން ކޮއްލީ ލޯބިން ހިތް ޙައިރާން ކަލާ ލޯބިން ދޭށޭ ޖާނު ދޭން ކެރެންޏާ މިތުރާ ފާލުގަ ސީދާ ޖާނު މަދޭނަން ނުކުރަމުހޭ އިތުބާރު ނުރުހުނަކަސް ލޯބީގަ ނުވާށޭ އަބަދު އަބަދު އިންކާރު އުންމީދުން އެޅި ފިނިމައިޒާން ރޫޅާލީތާ ކޮށް ހައިޖާނު އާދެ ލޯބިން ދޭނަން ޖާނު ބޭނުމިއްޔާ މިތުރާ ނިންމާލާށޭ ލޯބި ތިދައްކާ ޖާދޫއާ ތަމްސީލު މޮޅުގޮތަކީ ރުހި ލޯބިފެންނަހެން ދަތުރުކުރުމެ މަންޒިލް ވާގޮތް އޮޅުނީމޭ ނުބުނާން ސިއްރެއް ނުވިޔޭ އާދޭ ދާން ކަލާ ލޯބިން ދޭށޭ ޖާނު ދޭން ކެރެންޏާ މިތުރާ ނޭނގި ކަފާލީ މޭގަ ވިހިތް އަދު އައިކަތި ނަޒަރެކެ ތޫނު ސިއްރުގޮތެއްގާ ބާރު އެޙަމަލާ ލޯބިން ދީފާ ހޫނު ރަޙްމާ ޙަމްދަރުދީ ނެތްތާކު މިވަނީ ފުރާނައިންނޭ ޤުރުބާން އާދެ ލޯބިން ދޭނަން ޖާނު ބޭނުމިއްޔާ މިތުރާ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.