ދިން ތަދާ ވޭނާ ސަޒާ ބީވެގެން ދޭހެ ފިލާ އޭރު އާދޭހެ ކުރީ ޖާނު ދީގެންނެ ހުރީ އޭރު އާދޭހެ ކުރީ ޖާނު ދީގެންނެ ހުރީ ލޯބި ނަފުރަތު ދީފި ދަޢުވަތު ވީބަދަލުހޭ ވަކިވެދާ ދިން ތަދާ ވޭނާ ސަޒާ ބީވެގެން ދޭހެ ފިލާ ދިން ތަދާ ވޭނާ ސަޒާ ޚިޔާލު ތަކުގާ ވެ ފަނާ ވީމަ ލޯބީގަ ފިދާ ޚިޔާލު ތަކުގާ ވެ ފަނާ ވީމަ ލޯބީގަ ފިދާ ވާހަނދާނެއް ލޯފުރޭނޭ ބުނެފަވީމާ ޖާނުދޭން ދިން ތަދާ ވޭނާ ސަޒާ ބީވެގެން ދޭހެ ފިލާ ދިން ތަދާ ވޭނާ ސަޒާ ތާށިވީ ނޭވާ ހިނގުން ނާރުތަކުގާ ލޭހިނގުން ތާށިވީ ނޭވާ ހިނގުން ނާރުތަކުގާ ލޭހިނގުން ބޭވަފާއެއް ވީ ކަލާހޭ ލޯމަރާލީ މަރުވެދާން ދިން ތަދާ ވޭނާ ސަޒާ ބީވެގެން ދޭހެ ފިލާ ދިން ތަދާ ވޭނާ ސަޒާ ބީވެގެން ދޭހެ ފިލާ ދިން ތަދާ ވޭނާ ސަޒާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.