ދޮން ގޮމަޔެއް ފެނުނު ފަހުން ދޮން ގޮމަޔެއް ފެނުނު ފަހުން ކާހިތެއް ނުމެވޭމެޔޭ ލޯ މަގޭ ނުނިދާމެޔޭ ދޮން ގޮމަޔެއް ފެނުނު ފަހުން ފަތިހު އެރި ހަސަނާތު ތަރިހެން މޫނުފެނުމުން ހީވިޔޭ ފަތިހު އެރި ހަސަނާތު ތަރިހެން މޫނުފެނުމުން ހީވިޔޭ ކަތި ނަޒަރަކުން ފަހެ ބަލާލިއެ ހިތްމަގޭ ކަތިލައިފިއޭ މުޅި ހިތްމަގޭ ކަތިލައިފިއޭ ދޮން ގޮމަޔެއް ފެނުނު ފަހުން ދޮން ގޮމަޔެއް ފެނުނު ފަހުން ކާހިތެއް ނުމެވޭމެޔޭ ލޯ މަގޭ ނުނިދާމެޔޭ ދޮން ގޮމަޔެއް ފެނުނު ފަހުން ކާހިތެއް ނުމެވޭމެޔޭ ލޯ މަގޭ ނުނިދާމެޔޭ އަލިވޮށެއް ދިއްލާލިފަދައޭ ހީލުމުން އެގޮމާ ތެދޭ އަލިވޮށެއް ދިއްލާލިފަދައޭ ހީލުމުން އެގޮމާ ތެދޭ އަލިމަހެއްފަދަ ރީތި ކަޅިރަވަ މޭ ޒަޚަމް ކޮށްލައިފިއޭ މޭ ޒަޚަމް ކޮށްލައިފިއޭ ދޮން ގޮމަޔެއް ފެނުނު ފަހުން ދޮން ގޮމަޔެއް ފެނުނު ފަހުން ކާހިތެއް ނުމެވޭމެޔޭ ލޯ މަގޭ ނުނިދާމެޔޭ ދޮން ގޮމަޔެއް ފެނުނު ފަހުން ކާހިތެއް ނުމެވޭމެޔޭ ލޯ މަގޭ ނުނިދާމެޔޭ ޖަންބުކުލަ ޖެހިފާވެޔޭ ފަރި ރީތި ކޯތާފަތް މަތީ ޖަންބުކުލަ ޖެހިފާވެޔޭ ފަރި ރީތި ކޯތާފަތް މަތީ ރަންގު ކައްޓަލަ ކުލަ އޮމާން ތުނި ހަށިގަނޑަށް ލިބިފާވެޔޭ ތުނި ހަށިގަނޑަށް ލިބިފާވެޔޭ ދޮން ގޮމަޔެއް ފެނުނު ފަހުން ދޮން ގޮމަޔެއް ފެނުނު ފަހުން ކާހިތެއް ނުމެވޭމެޔޭ ލޯ މަގޭ ނުނިދާމެޔޭ ދޮން ގޮމަޔެއް ފެނުނު ފަހުން ކާހިތެއް ނުމެވޭމެޔޭ ލޯ މަގޭ ނުނިދާމެޔޭ އިރު ހަނދަށްވެސް ސިއްރުވާހެން ގޮމަ މަށާ ބައްދަލު ވެޔޭ އިރު ހަނދަށްވެސް ސިއްރުވާހެން ގޮމަ މަށާ ބައްދަލު ވެޔޭ އިރުވަރެއް ފެންމަތިވުމުން މޮޅު ރަންކިޔަން އެއްބަސް ވިޔޭ ފަހެ ރަންކިޔަން އެއްބަސް ވިޔޭ ދޮން ގޮމަޔެއް ފެނުނު ފަހުން ދޮން ގޮމަޔެއް ފެނުނު ފަހުން ކާހިތެއް ނުމެވޭމެޔޭ ލޯ މަގޭ ނުނިދާމެޔޭ ދޮން ގޮމަޔެއް ފެނުނު ފަހުން ކާހިތެއް ނުމެވޭމެޔޭ ލޯ މަގޭ ނުނިދާމެޔޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.