ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ ދެން ހެޔޮ ޝަރުތު ކުރަންޏާ ފުން ކަނޑު ތަކަށް އެރެންވެސް ދުވެފާނަމޭ ރުހެންޏާ ރޭގާ އެދިން ބިލެތްއަރި އޭގާ ނިކަން އަސަރުހުރި މޭޒާޔަކަށް ވެވެންހުރި މޭގާ ހަނދާން ފެވެންޏާ ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ ދެން ހެޔޮ ޝަރުތު ކުރަންޏާ ފުން ކަނޑު ތަކަށް އެރެންވެސް ދުވެފާނަމޭ ރުހެންޏާ މިހިތަށް ނުވާ ގޮތެއް ނެތް ރިހުމަށް ތަދަށް މިނެއް ނެތް ސިހުމެއް ބުނަންހެ ހަމަ ނެތް ދެހިތާ ދެހިތް ގުޅެންޏާ ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ ދެން ހެޔޮ ޝަރުތު ކުރަންޏާ ފުން ކަނޑު ތަކަށް އެރެންވެސް ދުވެފާނަމޭ ރުހެންޏާ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.