އެމާ ނުބިނދެވުނު ގަހުގެ ކަށި ގިނަ ކަމުން

އެމާ ނުބިދެވުނު ގަހުގެ ކަށި ގިނަކަމުން ހިމާޔަތުގެ ކިއްލާގެ ވަރުގަދަކަމުން ދިމާ ކުރިމަތީގާ ބަލަން މަޑުމަޑުން ވަމޭ ދޭވަހުން ލިބި ހިތަށް ހަމަޖެހުން މަށެއް ނޭދެމޭ ރޯޅި އެ މަލަށް ޖެހެން އެ ތުނި ތުނި ފިޔައިގާ އެހެން ބީހިލަން ވޮށެއް ހެން އިރުން ދޯދި ފަތުރާކަމުން ހިތަށް އަސަރުކުރޭއެ މިވާހާ ގޮތުން ހިތަށް އަސަރުކުރޭއެ މިވާހާ ގޮތުން ވަމޭ ދޭ ވަހުން ލިބި ހިތަށް ހަމަޖެހުން ކިހާއިރަކު ކެތްވާނެބާއޭ މަޑުން ވެހޭ ވާރެޔާ ދޭ އަވީގާ މިހެން ނިހާޔަތުގެ އުއްމީދު ފުނޑުފުނޑުވަމުން މިހާރަށް އޮތީ ރޭދުވާލާ ގުނުން މިހާރަށް އޮތީ ރޭދުވާލާ ގުނުން ވަމޭ ދޭ ވަހުން ލިބި ހިތަށް ހަމަޖެހުން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.