އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާ ވުމަށް

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާ ވުމަށް ފެންނާތީ ޔާރާގެ މޫނު ތެދެކޭ ތިއީއޭ ހުވަފެނުގެ ރާނީ ފެނުނީ އެ ޖާދޫވި މޫނު ފަރި ހިނގުމެއްގާ މިތުރާ ދާއިރު ފަރި މިތުރާ އުފަލުން ދާއިރު މަރިޔާދު ހިނގުން ހިތްކަތިލާވަރު ހައިރާންވޭ ބެލިގޮތަކުން އެޅުނީ ހިތުކޫރު އަލި މުނޭ ސިފަވާހޫރު ބަލިކޮށްލީ ހިތްގަދަ މަހިނޫރު ހައިރާންވޭ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.