އެކަނިވެރިކަން ވަނީ ހިތަށް ލިބިފާ

އެކަނިވެރިކަން ވަނީ ހިތަށް ލިބިފާ ލަކުނު ތަކަކުން ވަނީ މިހިތް ފުރިފާ އެރީތި ހަނދާން ވެޔޭ ހިތުގާ ކަފުންވެވިފާ އެކަނިވެރިކަން ވަނީ ހިތަށް ލިބިފާ ލަކުނު ތަކަކުން ވަނީ މިހިތް ފުރިފާ ފޫހިކަން ވަނީ ހިތަށް ދީފައޭ މިތާ ކާކުހޭ ހުރީ ދެކެން ކަރުނަތައް އޮހޭ ބޭނުމެއް ދެނެއް ނެތޭ އިއްޔެ ދުށް އުފާ އިންތިޒާރުގާ ކެތެއް ދެނެއް ނުވާނެޔޭ ކެތްނުވާނެޔޭ އެކަނިވެރިކަން ވަނީ ހިތަށް ލިބިފާ ލަކުނު ތަކަކުން ވަނީ މިހިތް ފުރިފާ މާދުރުން ކަނޑުން ނަގާ ރާޅާ އެކީ ދާހިތޭ ވަނީ އަލުން ނާދެވޭނެހޭ ހާލަކީ މިއޭ އުޅޭ މިނޫން ގޮތެއްނެތޭ މަރުވުމޭ މޮޅީ މިހެން ހުރުމަށްވުރެން މީ އެދޭ ގޮތޭ އެކަނިވެރިކަން ވަނީ ހިތަށް ލިބިފާ ލަކުނު ތަކަކުން ވަނީ މިހިތް ފުރިފާ އެރީތި ހަނދާން ވެޔޭ ހިތުގާ ކަފުންވެވިފާ އެކަނިވެރިކަން ވަނީ ހިތަށް ލިބިފާ ލަކުނު ތަކަކުން ވަނީ މިހިތް ފުރިފާ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.