ޢަލީ ރަމީޒު

ޢަލި ރަމީޒު އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެވެ. އަމިއްލަ ސަބަބު ތަކަކަށް ލަވަ ކިޔުމާއި ދުރުގައި އުޅުނަސް، މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން އަޑުއަހަމުންދަނީ ޢަލީ ރަމީޒުގެ ލަވަ ތަކެވެ.

ޢަލީ ރަމީޒުގެ ލަވަތައް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.