ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ޢަލީ ރަމީޒު

ޢަލި ރަމީޒު އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެވެ. އަމިއްލަ ސަބަބު ތަކަކަށް ލަވަ ކިޔުމާއި ދުރުގައި އުޅުނަސް، މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން އަޑުއަހަމުންދަނީ ޢަލީ ރަމީޒުގެ ލަވަ ތަކެވެ.

ޢަލީ ރަމީޒުގެ ލަވަތައް

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

80 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

41 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

5

ފުރާނަ

6 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އުނޫޝާ ޢިމާދު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ސޫރަ

ފަރީދާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ފެހިފެހި އާޒާދީ

ޝަންމޫނު މުޙައްމަދު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ސިއްރު

ޢަލީ ޤާސިމް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ