މަރުވެދާނޭ މާދަމާ ގައިމޭ ދޫކޮށްފަ ލޯތްބާ އުފާ ހުސްއަތާ ލޯމަރާލާފަ ދާނޭ ރޮމުން ކޮށްފާ މިތާނގާ އުފާ ތެދުވެރިން ނުއުޅެޔޭ އިނގޭ އެކުވެރިން ނުއުޅެޔޭ އިނގޭ ކެހިވެރިން ގިނަ ތަނެއް އިނގޭ ދުނިޔެ މީ ދަސްކުރޭ އިނގޭ އެންމެ ކައިރީގާ ހީލާފަ އުޅޭ ރައްޓެހިން ވާނޭ ފަހުން ބޭވަފާ ކަފުނުގާ ކެތްނުވާވަރަށް މަރުވުމުން ރޮއެ ހަދާނެޔޭ ދެދުވަހެއް ނުވެ ހަނދާން ހިތުން މަޑުމަޑުން ގެއްލިދާނެޔޭ ދުނިޔެއަށް ބޯލަނބައިގެން ތިބޭ މީސްތަކުން ގައިމޭ ނުވާނޭ ލަފާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.