ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ ކައިރީން ދާތީއޭ ހާދަ ވިސްނައިފީމޭ ހިތް ނުފިލާތީއޭ ލޯބިވަން ހިތަށް ތަދުވޭ ބުނަން ހީކޮށް ކެރޭނޭ ބައްދަލު ކުރީމާ ހުއްޓާ މިއަދު ކައިރިން ހިނިތުން ވެލީމާ ނަޒަރުން އެކަތި ދޭ ޙަމަލާ ދިނީމާ ނުހިނގޭ ދެފައިގާ ބާރެއް ނެތީމާ އަންގާލަން ކަމެއް ދެން ކުރެވޭނެ ނެތް ވަކިން ކުޑަކޮށްވެސް ލޯބިވާކަން ނުވަނީހޭ ޔަގީން ލޯމަރަން ތިޔަ ޚިޔާލުގާ ނިދަން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.