ނުލިބޭނެހޭ އަލުން އެހީ ނުރުހިފަ ތިހެން ނުދާށޭ މަންޒިލް ތިޔޭ މިހިތް އެދޭ ނުރުހުންވެފާ ނުދާށޭ ނުރުހުންވެފާ ނުދާށޭ އިތުބާރު ގެއްލުވާނުލާ ހީވޭ މަ މަރުވެދާނޭ ޝަކުވާ ހިތާހިތާކުރާ އިއްވާދެމޭ މިތާނގާ އިތުބާރު ގެއްލުވާނުލާ ހީވޭ މަ މަރުވެދާނޭ ޝަކުވާ ހިތާހިތާކުރާ އިއްވާދެމޭ މިތާނގާ އިއްވާދެމޭ މިތާނގާ ކަންވީގޮތުން މަޢާފަށް އެދިގެން ރޮމުން އައީމޭ އެދިގެން ރޮމުން އައީމޭ ނުލިބޭނެހޭ އަލުން އެހީ ނުރުހިފަ ތިހެން ނުދާށޭ ދުނިޔޭގަ ކާކުބާހުރީ ސިއްރުން އުފާނުހޯދާ ތައުބާވުމުން ކުށަށް މަގޭ އޯގާވުމެއް ނެތީހޭ ދުނިޔޭގަ ކާކުބާހުރީ ސިއްރުން އުފާނުހޯދާ ތައުބާވުމުން ކުށަށް މަގޭ އޯގާވުމެއް ނެތީހޭ އޯގާވުމެއް ނެތީހޭ ބޭކާރުކޮށްނުލާ މިހިތް ދެރަވޭ އަޅާނުލީތީ ދެރަވޭ އަޅާނުލީތީ ނުލިބޭނެހޭ އަލުން އެހީ ނުރުހިފަ ތިހެން ނުދާށޭ މަންޒިލް ތިޔޭ މިހިތް އެދޭ ނުރުހުންވެފާ ނުދާށޭ ނުރުހުންވެފާ ނުދާށޭ ނުލިބޭނެހޭ އަލުން އެހީ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.