ފެށީ ދަތުރު

ރާގު: ކިސީ ނަޒަރްކޮ ތެރާ އިންތިޒާރު

ފެށީ ދަތުރު މިކުރާ އިންތިޒާރުގާ ނޫންހޭ ފެށީ ދަތުރު މިކުރާ އިންތިޒާރުގާ ނޫންހޭ އޮޔާއެކީ ބެހިގެން ދާން ޙަޔާތުގާ ވީހޭ ފެށީ ދަތުރު މިކުރާ އިންތިޒާރުގާ ނޫންހޭ ފުރާނަޔާ ގުޅިފާވޭ އެލޯބި ވޭހޭ ހަނދާން ފުރާނަޔާ ގުޅިފާވޭ އެލޯބި ވޭހޭ ހަނދާން އަތާ އަތާ ޖެހި ވީ ވަޢުދުތައް ހަދާންވޭހޭ އޯއޯއޯ...... ފެށީ ދަތުރު މިކުރާ އިންތިޒާރުގާ ނޫންހޭ މިބޭވަފާތެރި ދުނިޔޭގާ ނޭދެމޭ ހުރުމެއް މިބޭވަފާތެރި ދުނިޔޭގާ ނޭދެމޭ ހުރުމެއް ކަލާ އަތުން އެދެނީ ގަސްތުގާ ޒަހަރު ނޫންހޭ އޯއޯއޯ...... ފެށީ ދަތުރު މިކުރާ އިންތިޒާރުގާ ނޫންހޭ ޔަޤީންކުރާށެ ޚަބަރު ނޭގިދާނެ ވަގުތޭމީ ޔަޤީންކުރާށެ ޚަބަރު ނޭގިދާނެ ވަގުތޭމީ ދެލޯމެރޭހިނދު މޫނުގާ ކަފުން އަޅާދޭށޭ އޯއޯއޯ...... ފެށީ ދަތުރު މިކުރާ އިންތިޒާރުގާ ނޫންހޭ ފެށީ ދަތުރު މިކުރާ އިންތިޒާރުގާ ނޫންހޭ އޮޔާއެކީ ބެހިގެން ދާން ޙަޔާތުގާ ވީހޭ ފެށީ ދަތުރު މިކުރާ އިންތިޒާރުގާ ނޫންހޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.