ނާރާ ހަނދާއޭ

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ރާގު: ޔާދް ނަޖާއޭ ބީތޭ ދިނޯކީ

764

ނާރާ ހަނދާއޭ އޭނާ ނެތީއޭ އަހަރެން މިރޭ ދެން އޭ ދެން އަލިކަން ހަނދާއެ ހެވޭ ބޭނުންނެތީއޭ ނާރާ ހަނދާއޭ އޭނާ ނެތީއޭ އަހަރެން މިރޭ ދެން އޭ ދެން އަލިކަން ހަނދާއެ ހެވޭ ބޭނުންނެތީއޭ ރިއްސާ ހިތެއްގާ ލޯބިން ފިރުމާނެ މީހަކު ނެތްތާ ރިއްސާ ހިތެއްގާ ލޯބިން ފިރުމާނެ މީހަކު ނެތްތާ ހޭދަވީ ވަގުތު މިތަނުގާ ހޭދަވީ ވަގުތު މިތަނުގާ މާޒީ ހަނދާނެއް ނެތްތާ ވިސްނާށޭ ރަހުމު ނެތީއޭ ނާރާ ހަނދާއޭ އޭނާ ނެތީއޭ އަހަރެން މިރޭ ދެން އޭ ދެން އަލިކަން ހަނދާއެ ހެވޭ ބޭނުންނެތީއޭ ވަސްމީރު ދިން ފިނިފެންމާ މިއޮތީ މިލާފާ ތާއޭ ވަސްމީރު ދިން ފިނިފެންމާ މިއޮތީ މިލާފާ ތާއޭ ކުރިހާ އެވަޢުދެއް ވީހަމަ ކުރިހާ އެވަޢުދެއް ވީހަމަ ހަނދުވަރުމަތީގަ މިތާއޭ އެހަނދާންވެސް އޭނަ ނެތީއޭ ނާރާ ހަނދާއޭ އޭނާ ނެތީއޭ އަހަރެން މިރޭ ދެން އޭ ދެން އަލިކަން ހަނދާއެ ހެވޭ ބޭނުންނެތީއޭ ނާރާ ހަނދާއޭ އޭނާ ނެތީއޭ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.