ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ތިޔަ މަލުގާވާ ރީތި ރަތްރަތް ފިޔަތަކުގާ ބީހެން، އެދި ހިތް ގޮވާތީ ހިތް ގޮވާތީ އެދި ހިތް ގޮވާތީއޭ ހުރީ، ދެއްވާނުތޯއޭ ފޮނިކަން އެއީއޭ އަރާމަކީ، ކީއްވެހޭ ހިތް ތަޅުވާލަން ފަރިކަން މަތީ ފޮޅިފާވީ، ތިޔަ މަލުގާވާ ރީތި ރަތްރަތް ފިޔަތަކުގާ ބީހެން، އެދި ހިތް ގޮވާތީ ހިތް ގޮވާތީ އެދި ހިތް ގޮވާތީއޭ ހުރީ، *********************************** (ފިޔަތަކުގާވާ އަދާ ބެލިބެލިހެން ރީތިވޭ، ކަރުގަނޑުގާވާ ށަޒާ ހަމަ ގައިމޭ މީރުވޭ) ދެކެލަން ނުރުހެނީހޭ އަންގާލާށޭ އޭ މަލާއޭ، ނިންޖެއް ނާދޭ ބުނީމޭ، ބިނދެވޭތޮ އެދި ހުރީމޭ، (ތިޔަ މަލުގާވާ ރީތި ރަތްރަތް ފިޔަތަކުގާ ބީހެން، އެދި ހިތް ގޮވާތީ ހިތް ގޮވާތީ އެދި ހިތް ގޮވާތީއޭ ހުރީ،. *********************************** (ދަހިވެއްޖޭ ހާދަހާ ފިރުމާލާ ހިތްވޭއޭ، ވަސްމީރޭ އިންތިހާ ބުނެލާފާ ހުއްނަމޭ) ލަދުގެން އިސްޖެހީހޭ، ފަހެ ނޫނީ ރަކިވެލީހޭ، ދޭށޭ އިއްވާ ދޭ ޖަވާބެއް އޭރުންތާ ދާން އެނގޭނީ، (ތިޔަ މަލުގާވާ ރީތި ރަތްރަތް ފިޔަތަކުގާ ބީހެން، އެދި ހިތް ގޮވާތީ ހިތް ގޮވާތީ އެދި ހިތް ގޮވާތީއޭ ހުރީ، ތިޔަ މަލުގާވާ ރީތި ރަތްރަތް ފިޔަތަކުގާ ބީހެން

 1. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 2. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 3. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 4. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި
 5. ބައްޕަ ދޭ ހެޔޮހާ ނަޞޭޙަތް އަޑުއަހާށޭ ދަރިފުޅާ
 6. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 7. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 8. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 9. ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ
 10. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 11. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 12. ދިމާވޭތޯ އެ
 13. ދޫކޮށްމަދިޔައިމާ މަހެފިލްދެން
 14. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 15. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 16. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 17. އޭ ހާދަ އެދެން
 18. އޭރުގެ ފުންހަނދާން ގެނުވަޔޭ ރަންޒަމާން
 19. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 20. ފެނުނީ ހާދަ ބޭނުންވާ ތަސްވީރެކޭ
 21. ފިނި ފިނި ރެއަކައު
 22. ފުން އަސަރުގާ މިހިތް
 23. ގަސްތުގާ ކިޔާދެމޭ ހިތް އެދޭތީ ޚަބަރު
 24. ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން
 25. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 26. ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީއެ އޭނަ
 27. ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ
 28. ހީލާފާ ނުދޭ ލޯބިވާ
 29. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 30. ހިތި ވޭނެއްގާ
 31. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 32. ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ
 33. ހިތް މިއޮތީ ދޭހިތުން ނަގާފާ ކަލާއަށް
 34. ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ
 35. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 36. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 37. ހުވަފެން ދެކޭނީ
 38. އިޙުސާސް ވަނީ
 39. އިންސާފަކީ ކޮބާ؟
 40. އިންޒާރު ތާއޭ ތިދެނީ
 41. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 42. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 43. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 44. ކަލާ ފެނުނީމާ
 45. ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
 46. ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ
 47. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 48. ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ
 49. ލައްވާށިއޭ ރަޙްމަތް މިތާ
 50. ލޯބީގެ ކުރަނީ ދުޢާއޭ
 51. ލޮލަކަށް ނިންޖެއްނާދޭ
 52. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 53. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 54. މަރިޔާދު އާ ވާ
 55. މަރުވެދާނޭ
 56. މަޢުނަވީ ޢާލަމުން، ހަނދު ދައުރުވަނީ ލޯބިންނޭ
 57. މީ ފުރާނައިން ވެވޭ ވަޢުދެކޭ
 58. މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި
 59. މިތުރާގެ ލޯބި ރަން ހަނދާން ހިތަކުންފިލައިނުދާނޭ
 60. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 61. ނުދާށޭ އެކަނިވެރި ކޮއްފާ
 62. ނުވަމަސް ދުވަހުގެ ގަދަ ވޭނުގައި
 63. އޯގާވީތީހޭ
 64. ރާއްޖޭގެ އުފަލާ އަރާމަކީ
 65. ރީތީ ހީލީމާ
 66. ރޮއެފާ ކަލާ
 67. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 68. ސާދާ މިޒާޖު
 69. ސާދާ ތި މޫނާ ލޮލާ
 70. ސަލާމާތް ޞިއްޙަތެއްގައި ލެއްވުމީ މާތް ރަޙްމަތެއްނޫންތޯ
 71. ތިޔަ މަލުގާވާ
 72. ވާތީ މަ ކައިރީގާ
 73. ވަސްވާސް
 74. ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ
 75. ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ
 76. ވިންދާ ލޭގާ
 77. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 78. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 79. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

79 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

41 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

5

ފުރާނަ

6 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އުނޫޝާ ޢިމާދު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ސޫރަ

މޫޝަން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ރީތިކަން

ޢަލީ ޤާސިމް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ

ނާޝީދާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޢީދު ފޯރި

އަޙްމަދު އިޝާމް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

މުޖުރާ