ހާދަ ލޯތްބޭ ހާދަ ނަލައޭ

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ރާގު: ޗާންދް ތާރޭ ޕޫލު ޝަބްނަމް

1.04 ހާސް

މް...........އާ.................. ލާލަލާލާ...................... ހާދަ ލޯތްބޭ ހާދަ ނަލައޭ ހިތްނުދޭނީ ކާކުހޭ ހާދަ ލޯތްބޭ ހާދަ ނަލައޭ ހިތްނުދޭނީ ކާކުހޭ ބާ ދެހިތުގާ ލޯބި އާލާ ކޮށްނުދޭނީ ކާކުހޭ ހާދަ ލޯތްބޭ ހާދަ ނަލައޭ ހިތްނުދޭނީ ކާކުހޭ ޖާޒުބީ އަސަރުން ހިތާމޭ ފޫދިޔަސް ނޭނގޭނެޔޭ ވާ ތިފަރި މޫނަށް ބެލީމާ މަސްތުކޮށްލާފާނެޔޭ ލޯބިން ބަލާތޯ ކަލާ ހޯދީމާ މިވަރުވެސް ވަނީ ހޫރެކޭ ތިޔައީ މިބިމުގާ ހިތްނުދޭނީ ކާކުހޭ ހޫރެކޭ ތިޔައީ މިބިމުގާ ހިތްނުދޭނީ ކާކުހޭ މާދުރުން ފެނިގެން ތިފަރިމާ އިސްޖަހާލީ ކީއްވެހޭ މާބުރާ ބަޅިނދާ ކޮކާލާ ދޯޅައެވަނީ ކީއްވެހޭ ނާދޭ މިސާލުން ނަޒަރު ދީ އުޅުމުން ކުރާތީ އަސަރު ވާ މިދުނިޔޭން ލޯބި ހޯދަން ހިތްނުދޭނީ ކާކުހޭ ވާ މިދުނިޔޭން ލޯބި ހޯދަން ހިތްނުދޭނީ ކާކުހޭ ބާ ދެހިތުގާ ލޯބި އާލާ ކޮށްނުދޭނީ ކާކުހޭ ހާދަ ލޯތްބޭ ހާދަ ނަލައޭ ހިތްނުދޭނީ ކާކުހޭ މުޅިހިތް ނުދޭނީ ކާކުހޭ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.