އިންސާފަކީ ކޮބާ؟

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ރާގު: ގުމްނާމް ހޭ ކޮއީ

1.19 ހާސް

އިންސާފަކީ ކޮބާ؟ ބަދުނާމަކީ ކޮބާ؟ މަސްތު ނަޒަރު ދިން އެ އަސަރު ކޮންތާނކު ވީ ކޮބާ؟ ރޭރޭ ނުނިދޭ ޙާލެއްގާ ރޮއްވައިގެން ތިޔަ ހަނދުމައިގާ އާރާމާ އެކުގާ ފޮނިކަން ލިބިދީގެން ހުވަފެން ތަކުގާ އޭރު މަޖާކޮށް ހީހީފާ އަދި ފިރުމާފާ ފިރުމާފާ ވީ ވަޢުދު ކޮބާ؟ އިތުބާރާއެކު ވީ ލޯބިން ހިތް އަދު ކޮއްގެން ދީވާނާ މިތުރާ ތިޔަ ބެލިމާ ހިނގުމުން ޒަޚަމްވެގެން މިހިތާ ޖާނާ އަތުގަ ހިފައިގެން ހިންގާފާ އަދި ހެއްވާފާ ހެއްވާފާ ދާ ސަބަބު ކޮބާ؟ މޫނާއި ލޮލުން ހިތް ޖައްސާ ޢުމުރަށް އުޅެދޭން ނިންމާފާ ވޭނާ ހޫނުން މޭ ފިއްސާ އެކުގާ މުޅި ހިތް އަންދާފާ ވާނެގޮތެއްވާން ދޫކޮށްފާ އަދި މޮޔަކޮށްފާ މޮޔަކޮށްފާ ދާ ސަބަބު ކޮބާ؟

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.