ޖަދޫގަރް ދޭތީ އަނިޔާ ނުފިލާވޭ މި ހިތުގެ ހަނދާން ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ތިޔަ އަނިޔާ ތި ރީތި ލޮލުން ޖަދޫގަރް ބޭނުމިއްޔަ މިހިރީ ހަމަ ގާތުގަ ދެން ގެންދަވާށޭ ގެންދަވާށޭ މި ދެލޯވެސް ދެމޭ ހިބައިން ޖަދޫގަރް ތިޔަ މޫނުގާ އެދޭތީ ބީހިލަން ހޭ މުޅި ދުނިޔޭގާ ގޮވައިގެން އުދުހިލަން ހޭ ލޯބި ވާކަން ދޭހަކުރަން ނެތީހޭ ދެން ގޮތެއް އެހެން އެކި ރޭދުވާ ގުނީމޭ ތިޔަ ޚިޔާލުގާ ހިތުލައިގެންވެސް ހުރީމޭ އިންތިޒާރުގާ ރޭގާ ވަނީ ތިޔަ ރީތި ނަމުން ފެވޭ ނިޝާން ތަކޭ ބުނަން ތިޔަ ލޯ ކުރާ އިޝާރަތް މޭގެ ވިންދަކީ ތިޔަ ލޯބި ދޭ ސަހާރާ އޭގެ ހައްލަކީ ހުރެވިދާނޭއެ ޚިޔާލު ކުރަން އަހާ އަހާ ނުދޭ ތިހެން ޖަދޫގަރް ބޭނުމިއްޔަ ނުފިލާވޭ މި ހިތުގެ ހަނދާން ގެންދަވާށޭ ގެންދަވާށޭ މި ދެލޯވެސް ދެމޭ ހިބައިން ޖަދޫގަރް

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.