ވަސްވާސް މި ހިތް ކުރުވީ ރަތްމަލޭ އަސްތާ މަގެ ހިޔް ތެޅި ގައިން މަލޭ މަސްތީ އަސަރު ލޮލުން ބަބުޅާ މަލޭ ފަސްބައިގަ ހިފުނަސް ދޫވެދާ މަލޭ ލޯބިން ގޮސް ކުރުނީސް ކޮށް އުޅެވޭހާ ރީތި މަލޭ އުފަލުން ހިޔް ފެނިލީމަ ބޮސްދޭ ހިޔް ވާ މަލޭ ލޯބިން ފިރުމާލަން އިންދެވޭ މަލޭ މަސްތުވި ހިޔް މިބުނާ ފަރި ރަތް މަލޭ ވަސްވާސް މި ހިޔް ކުރުވީ ރަތްމަލޭ އަސްތާ މަގެ ހިތް ތެޅި ގައިން މަލޭ ތަރިތަކުގާ ވާ އަލިކަން ފަންޑުވާ ފަދަ ރީތި މަލޭ މާބުރު ބަޅިންދާ އުމުރަށް ފޮނިބޯން އެންބުރޭ މަލޭ ފޮޅެލާތައޯ ބުލްބުލް އެ އުޅޭ މަލޭ މާމުއި ފަދަ ފޮނި ކޮޅު މީރު ރަތް މަލޭ ވަސްވާސް މި ހިޔް ކުރުވީ ރަތްމަލޭ އަސްތާ މަގެ ހިތް ތެޅި ގައިން މަލޭ ބިންދެލާ ހިތް ވާތީ އަތް ފޯރާ ތޯ އުޅޭ މަލޭ ނިދުނަސް ހުވަފެނުގާވެސް ފަރިވާތީ ދެކޭ މަލޭ ލިބުނަސް އުމުރަށް މަގޭ ހިތް ދެވޭ މަލޭ ހިކުނަސް ލޫޅާފަތި ރަތް މަލޭ ވަސްވާސް މި ހިޔް ކުރުވީ ރަތްމަލޭ އަސްތާ މަގެ ހިތް ތެޅި ގައިން މަލޭ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.