ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް

ރާގު: އަމިއްލަ

ފަތިހު ފަރިވި މާތައް ހަވީރަށް މިލާހެން ޒުވާންކަން މިލާމޯޅިވާތަން ދެކޭށޭ ފަހުން ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރުން ހިތުއަޅައިގެން ވަހުމުގައި ޒުވާންކަން އޮޔާ ދިޔަ ނުދޭށޭ އިތުރު ވަގުތު ނުމެދީ ޚަރީފުގެ ނިރެއްހެން ޒުވާންކަން މިލާމޯޅި ވާތަން ދެކޭށޭ ޅަފަތުގައި ހަނދާންވޭ ވެއްޔާ ކުޅުނުކަން ހިޔަންޏާ ތޮޅެން ރަތް އަވީގައި އުޅުނުކަން އެއީވެސް ޙަޔާތޭ ލޮލަށްފެނުނު ވަގުތޭ ކޮބާހޭ އެހުވަފެން ގިރާލާ ނިމިއްޖޭ ފިކުރު ހިންގި ހިތަކަށް ދަރުސްތައް ލިބޭހެން ޒުވާންކަން މިލާ މޯޅި ވާތަން ދެކޭށޭ ގެއަށް އަންނަ މެހެމާނު މިތުރާ ދެކޭނޭ ދެތިން ދުވަހު މަޑުކޮށްލުމަށް ފަހު ފުރާނޭ ޒުވާންކަން އެފަދައޭ އެހިނދުކޮޅު އެފަދައޭ ވުމާއެކު ވެހޭވަގުތު ފެންފޮދު ނަގާށޭ ޒަމާން ދައުރުވާ ބާރުމިން ދޭހަވާހެން ޒުވާންކަން މިލާ މޯޅިވާތަން ދެކޭށޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.