ނުދާށެ މަގޭ ލޯބިވާ ދެން ރުޅިވެ ތިހެން ބުނެދޭނުހެ މިލިގޮތް ހިތްއަދު ރީތިކޮށް ދުލުން ނުކުރާނަން ބޭޤަރާރު މިއޭ ޙާލު މީއެ ގައިމު މަ އެދޭ ޔާރު ހިތް އެދޭ އެދޭ އޯހޯ ނުވާށޭ ދުރުގާ މަލާއޭ ނުރުހި ތިހެން ޖަންބު ކޯތާފަތުގެ އެ ބީހުން ދޭށޭ އުފަލުން ވީމޭ ލޯބިން މިތާ ގާތުގާ ވާނުވާ ބަލަބަލާ މަމިހުރީ މިތާ އޯހޯ ނުދާށެ މަގޭ ލޯބިވާ ދެން ރުޅިވެ ތިހެން ނުދާށެ މަގޭ ލޯބިވާ ދެން ރުޅިވެ ތިހެން ލިބޭތޯ އެދިގެން ހުރީމޭ ތިޔަ ހިނިތުން މިހިތުން ދޭނަން އަދު ކެރިހުރެ މާލު ހިބައިން ތީއޭ އަދު ހިތްއެދޭ ލޯތްބަކީ ތީ މަގޭ އުފަލަކީ ތީ މަގޭ މީ ކަލާ އޯހޯ ނުދާށެ މަގޭ ލޯބިވާ ދެން ރުޅިވެ ތިހެން ނުދާށެ މަގޭ ލޯބިވާ ދެން ރުޅިވެ ތިހެން ލަ ލަ ލަ ލަ ލަ ...........

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.